Art. 19. - [Wniosek o nadanie obywatelstwa] - Obywatelstwo polskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.465 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 listopada 2022 r.
Art.  19.  [Wniosek o nadanie obywatelstwa]
1. 
Nadanie obywatelstwa polskiego następuje na wniosek cudzoziemca.
2. 
Nadanie obywatelstwa polskiego małoletniemu cudzoziemcowi następuje na wniosek jego przedstawicieli ustawowych.
3. 
W przypadku braku porozumienia między przedstawicielami ustawowymi każdy z nich może zwrócić się o rozstrzygnięcie do sądu.