Art. 14. - [Nabycie obywatelstwa przez urodzenie] - Obywatelstwo polskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.465 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 listopada 2022 r.
Art.  14.  [Nabycie obywatelstwa przez urodzenie]

Małoletni nabywa obywatelstwo polskie przez urodzenie, w przypadku gdy:

1)
co najmniej jedno z rodziców jest obywatelem polskim;
2)
urodził się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a jego rodzice są nieznani, nie posiadają żadnego obywatelstwa lub ich obywatelstwo jest nieokreślone.