Art. 13. - [Dane wymagane w sprawach dotyczących obywatelstwa] - Obywatelstwo polskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.465 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 listopada 2022 r.
Art.  13.  [Dane wymagane w sprawach dotyczących obywatelstwa]
1. 
Dane cudzoziemca, małoletniego, wnioskodawcy, osoby lub wstępnych wymagane na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1, art. 33 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1, art. 40 ust. 1 pkt 1, art. 48 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1 oraz art. 56 ust. 1 obejmują:
1)
imię (imiona) i nazwisko;
2)
nazwisko rodowe;
3)
datę i miejsce urodzenia;
4)
imię i nazwisko ojca;
5)
imię i nazwisko rodowe matki;
6)
płeć;
7)
obywatelstwo;
8)
stan cywilny;
9)
numer PESEL, jeżeli został nadany.
2. 
Dane małżonka cudzoziemca lub małżonka wnioskodawcy wymagane na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 7, art. 33 ust. 1 pkt 4 oraz art. 48 ust. 1 pkt 4 obejmują:
1)
imię (imiona) i nazwisko;
2)
obywatelstwo.