Art. 10. - [Stosowanie przepisów innych aktów prawnych w sprawach uregulowanych w ustawie] - Obywatelstwo polskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.465 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 listopada 2022 r.
Art.  10.  [Stosowanie przepisów innych aktów prawnych w sprawach uregulowanych w ustawie]
1. 
W sprawach o nadanie obywatelstwa polskiego i wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego nie stosuje się, z zastrzeżeniem art. 28 ust. 5 i art. 53, przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, z 2020 r. poz. 2299 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 54, 159 i 1598).
2. 
W sprawach uregulowanych w ustawie należących do właściwości konsulów stosuje się przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. - Prawo konsularne (Dz. U. z 2021 r. poz. 823), o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.
3. 
W sprawach innych niż wymienione w ust. 1 i 2 stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, o ile ustawa nie stanowi inaczej.
4. 
W sprawach należących do właściwości wojewody organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego jest minister właściwy do spraw wewnętrznych.