Rozdział 1 - Obywatele polscy - Obywatelstwo polskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2000.28.353 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 20 lipca 2007 r.

Rozdział  1

Obywatele polscy

W dniu wejścia w życie niniejszej ustawy obywatelami polskimi są osoby, które posiadają obywatelstwo polskie na podstawie dotychczasowych przepisów.

Obywatel polski w myśl prawa polskiego nie może być równocześnie uznawany za obywatela innego państwa.

1.
Zawarcie związku małżeńskiego przez obywatela polskiego z osobą, nie będącą obywatelem polskim, nie powoduje zmian w obywatelstwie małżonków.
2.
Zmiana obywatelstwa jednego z małżonków nie pociąga za sobą zmiany obywatelstwa drugiego małżonka.