Art. 21. - Obywatelstwo polskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2000.28.353 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 20 lipca 2007 r.
Art.  21.

Ustawa wchodzi w życie po upływie sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia.