Art. 17. - Obywatelstwo polskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2000.28.353 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 20 lipca 2007 r.
Art.  17.
1.
Decyzję w sprawie uznania za obywatela polskiego wydaje wojewoda, o ile przepisy innych ustaw nie stanowią inaczej.
2.
Decyzje w sprawach określonych w art. 6 ust. 3 oraz w art. 10 i 11 wydają:
1) 12
właściwy miejscowo wojewoda - w stosunku do osób zamieszkałych w Polsce,
2)
konsul Rzeczypospolitej Polskiej - w stosunku do osób zamieszkałych za granicą.
3. 13
Oświadczenie o wyborze obywatelstwa obcego, o którym mowa w art. 6 ust. 1, i o wyrażeniu zgody na nabycie obywatelstwa polskiego, o którym mowa w art. 8 ust. 5 pkt 3 i ust. 6, a także o wyrażeniu zgody na utratę przez dzieci obywatelstwa polskiego, o którym mowa w art. 13 ust. 3, przyjmuje:
1)
właściwy miejscowo wojewoda - od osób zamieszkałych w Polsce,
2)
konsul Rzeczypospolitej Polskiej - od osób zamieszkałych za granicą.
4.
Posiadanie i utratę obywatelstwa polskiego stwierdza wojewoda. Odmowa stwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego lub jego utraty następuje w drodze decyzji administracyjnej.
5.
W sprawach, o których mowa w art. 6 ust. 2 i w art. 13 ust. 4, przekazanych do rozstrzygnięcia sądowi, orzeka sąd polski. Rzeczowo właściwym jest sąd rejonowy, działający jako władza opiekuńcza. Miejscową właściwość sądu określa się według miejsca zamieszkania dziecka w Polsce, a jeżeli nie ma ono miejsca zamieszkania w Polsce - według miejsca jego pobytu w Polsce. W razie braku tych podstaw właściwym jest Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy.
12 Art. 17 ust. 2 pkt 1 zmieniony przez art. 2 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U.01.42.475) z dniem 1 lipca 2001 r.
13 Art. 17 ust. 3 zmieniony przez art. 2 pkt 3 lit. b) ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U.01.42.475) z dniem 1 lipca 2001 r.