Art. 1. - Obywatelstwo polskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2000.28.353 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 20 lipca 2007 r.
Art.  1.

W dniu wejścia w życie niniejszej ustawy obywatelami polskimi są osoby, które posiadają obywatelstwo polskie na podstawie dotychczasowych przepisów.