Art. 12. - Obywatelstwo polskie. - Dz.U.1951.4.25 - OpenLEX

Art. 12. - Obywatelstwo polskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1951.4.25

Akt utracił moc
Wersja od: 19 stycznia 1951 r.
Art.  12.
1.
Obywatel polski, który przebywa za granicą, może być pozbawiony obywatelstwa polskiego, jeżeli:
1)
naruszył obowiązek wierności wobec Państwa Polskiego,
2)
działał na szkodę żywotnych interesów Polski Ludowej,
3)
nielegalnie opuścił obszar Państwa Polskiego po dniu 9 maja 1945 r.,
4)
odmówił powrotu do kraju na wezwanie właściwej władzy,
5)
uchyla się od wykonania obowiązku wojskowego,
6)
skazany został za granicą za zbrodnię pospolitą lub jest recydywistą.
2.
Pozbawienie obywatelstwa polskiego można rozciągnąć na zamieszkałe za granicą dzieci pozbawionego, które nie ukończyły lat trzynastu.