Art. 10. - Obywatelstwo polskie. - Dz.U.1951.4.25 - OpenLEX

Art. 10. - Obywatelstwo polskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1951.4.25

Akt utracił moc
Wersja od: 19 stycznia 1951 r.
Art.  10.
1.
Cudzoziemcowi można na jego prośbę nadać obywatelstwo polskie.
2.
Nadanie obywatelstwa polskiego może być uzależnione od złożenia dowodu zwolnienia z obcego obywatelstwa.
3.
Osoby, przybywające do Polski jako repatrianci w trybie ustalonym przez właściwe władze, nabywają obywatelstwo polskie z mocy prawa.