Art. 4. - Obywatelstwo osób, wstępujących w czasie wojny do służby państw sprzymierzonych i neutralnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1942.7.15

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 sierpnia 1942 r.
Art.  4.
1)
W razie niewystąpienia o zgodę przewidzianą w art. 2 ust. (1) przed przyjęciem obowiązków w wojsku państwa sprzymierzonego lub organizacji wojskowej tego państwa, należy wystąpić o jej uzyskanie przed ustaniem tych obowiązków, a najdalej w ciągu, sześciu miesięcy od daty zwolnienia.
(2)
Jeżeli strona udowodni, że uchybienie terminowi określonemu w ust. (1) nastąpiło bez jej winy, z powodu przeszkód nie do przezwyciężenia, może ona w ciągu jednego miesiąca od ustania przeszkody prosić władzę określoną w art. 3 o przywrócenie terminu.
(3)
Podania o wyrażenie zgody należy wnosić do właściwego urzędu konsularnego, a w razie pobytu strony w Kraju do właściwej powiatowej władzy administracji ogólnej.
(4)
Niezłożenie podania w terminach określonych w ustępach poprzedzających lub prawomocne orzeczenie, odmawiające zgody, powoduje utratę obywatelstwa polskiego. Władzami właściwymi do stwierdzania utraty obywatelstwa są władze przewidziane w art. 3.