Art. 3. - Obywatelstwo osób, wstępujących w czasie wojny do służby państw sprzymierzonych i neutralnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1942.7.15

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 sierpnia 1942 r.
Art.  3.

Władzą właściwą do wyrażania zgody przewidzianej w art. 2 jest Minister Spraw Wewnętrznych, działający po zasięgnięciu opinii Ministra Spraw Wojskowych. Ministrowie ci mogą uprawnienia swe w tym zakresie przekazać za zgodą Ministra Spraw Zagranicznych właściwym urzędom zagranicznym Rzeczypospolitej Polskiej, a po rozpoczęciu czynności przez władze w Kraju-również określonym przez siebie władzom administracyjnym.