Art. 2. - Obywatelstwo osób, wstępujących w czasie wojny do służby państw sprzymierzonych i neutralnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1942.7.15

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 sierpnia 1942 r.
Art.  2.
1)
Obywatel polski, zamierzający w czasie trwania wojny przyjąć obowiązki, w wojsku państwa sprzymierzonego lub organizacji wojskowej tego państwa, obowiązany jest uzyskać na to zgodę właściwych władz polskich.
(2)
Obywatel polski, przyjmujący obowiązki w wojsku państwa sprzymierzonego lub organizacji wojskowej tego państwa, może uzyskać zgodę, przewidzianą w ustępie poprzedzającym, również po przyjęciu tych obowiązków, jeżeli był wolny od powszechnego obowiązku służby w polskich siłach zbrojnych bądź też, jeżeli wykaże, że nie miał możności zgłoszenia się do tej służby.