Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.39.284

| Akt indywidualny
Wersja od: 9 maja 1919 r.

USTAWA
z dnia 29 kwietnia 1919 r.
o obwałowaniu lewego brzegu Wisły od ujścia Potoku Kościelnickiego do Zawichostu.

Art.  1.

Obwałowanie lewego brzegu Wisły od ujścia Potoku Kościelnickiego do Zawichostu wraz z obwałowaniem i regulacją ujść lewych dopływów Wisły i odwodnieniem niziny nadwiślańskiej na tej przestrzeni ma być wykonane przez administrację państwa, jako przedsiębiorstwo państwowe.

Art.  2.

Za podstawę techniczną tego obwałowania służyć ma projekt techniczny, który opracuje administracja państwa z uwzględnieniem rozstawu obustronnych wałów Wisły, ustalonego przez komisję międzynarodową dla regulacji Wisły.

Art.  3.

Koszta budowy łącznie z wydatkami na utrzymanie w czasie budowy pokryte będą z mającego się w tym celu utworzyć funduszu budowy, którym zarządza Minister Robót Publicznych.

Do funduszu budowy wpłacać będą:

a) państwo - datek w wysokości 50% ogólnych kosztów robót:
b) interesowane ciała samorządne drugiej instancji, jakie w drodze konstytucyjnej będą utworzone, - datki w wysokości 30%;
c) interesowane powiaty - datki w wysokości 20% kosztów robót, jakie będą wykonane w obrębie tych ciał samorządnych.

Jak długo ciała samorządne drugiej instancji nie zostaną utworzone, pokrywa państwo zaliczkowo ich 30% datki konkurencyjne.

Powiatom interesowanym przysługuje prawo ściągnięcia 20% datków konkurencyjnych w całości lub w części z właścicieli nieruchomości zakładów wodnych, które z obwałowania odniosą bezpośrednią korzyść.

Art.  4.

Czas trwania budowy, tudzież bliższe szczegóły co do uiszczania datków państwa oraz interesowanych ciał samorządnych drugiej instancji i powiatów, co do sposobu wykonania przedsiębiorstwa i wpływu interesowanych ciał samorządnych na tok spraw technicznych i ekonomicznych przedsiębiorstwa, określi rozporządzenie wykonawcze, które wyda Minister Robót Publicznych w porozumieniu z Ministrem Skarbu.

Coroczne raty datków państwa mają być wstawiane do budżetu państwowego na podstawie preliminarza Ministerstwa Robót Publicznych.

Administracja państwa przedkładać ma corocznie Sejmowi do zatwierdzenia program robót na rok następny i sprawozdanie z robót za rok poprzedni.

Art.  5.

Dla dokonania robót, wskazanych w niniejszej ustawie, przysługuje administracji państwa prawo wywłaszczania gruntów i nieruchomości, tudzież zakładów i praw wodnych za odpowiedniem wynagrodzeniem.

Art.  6.

Z dniem ogłoszenia niniejszej ustawy wzbronione są wszelkie roboty, sprzeczne z robotami przewidzianemi w projekcie obwałowania, tudzież wznoszenie budynków w trasie wałów, oraz między wałami a łożyskiem Wisły i jej dopływów.

Art.  7.

W czasie budowy będzie zorganizowana opieka społeczna i zdrowotna nad robotnikami.

Art.  8.

Wszelkie dokumenty prawne, wynikłe z wykonania niniejszej ustawy, wolne są od opłat stemplowych i należytości.

Art.  9.

Dla utrzymania wykonanych robót będzie utworzony osobny fundusz konserwacyjny.

Do funduszu tego wpływać będą:

a) dochody z wydzierżawiania trawy na wałach i wikliny na uregulowanych dopływach Wisły,
b) datki państwa i powiatów interesowanych.

Dalsze postanowienia co do wysokości datków państwa, tudzież ciał samorządnych drugiej instancji i powiatów na konserwację, tudzież zarządzeń potrzebnych dla utrzymania wykonanych robót, wydane zostaną w drodze osobnej ustawy po ukończeniu budowy.

Art.  10.

Wykonanie niniejszej ustawy porucza się Ministrowi Robót Publicznych i Ministrowi Skarbu w porozumieniu z Ministrami Rolnictwa i Dóbr Państwowych, Opieki Społecznej i Pracy.