Obszary wiedzy, dziedziny nauki i sztuki oraz dyscypliny naukowe i artystyczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.179.1065

Akt utracił moc
Wersja od: 30 sierpnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)
z dnia 8 sierpnia 2011 r.
w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych

Na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
Ustala się wykaz obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2011 r.3)
______

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 63, poz. 324).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone uchwałą Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 24 października 2005 r. w sprawie określenia dziedzin nauki i dziedzin sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (M. P. Nr 79, poz. 1120, z 2008 r. Nr 97, poz. 843, z 2010 r. Nr 46, poz. 636 oraz z 2011 r. Nr 14, poz. 149).

ZAŁĄCZNIK 

WYKAZ OBSZARÓW WIEDZY, DZIEDZIN NAUKI I SZTUKI ORAZ DYSCYPLIN NAUKOWYCH I ARTYSTYCZNYCH

LP.OBSZARY WIEDZYDZIEDZINY NAUKI/

DZIEDZINY SZTUKI

DYSCYPLINY NAUKOWE/DYSCYPLINY ARTYSTYCZNE
1234
1obszar nauk humanistycznychdziedzina nauk humanistycznych1) archeologia

2) bibliologia i informatologia

3) etnologia

4) filozofia

5) historia

6) historia sztuki

7) językoznawstwo

8) kulturoznawstwo

9) literaturoznawstwo

10) nauki o rodzinie

11) nauki o sztuce

12) nauki o zarządzaniu

13) religioznawstwo

dziedzina nauk teologicznych
2obszar nauk społecznychdziedzina nauk społecznych1) nauki o bezpieczeństwie

2) nauki o obronności

3) nauki o mediach

4) nauki o polityce

5) nauki o polityce publicznej

6) nauki o poznaniu i komunikacji społecznej

7) pedagogika

8) psychologia

9) socjologia

dziedzina nauk ekonomicznych1) ekonomia

2) finanse

3) nauki o zarządzaniu

4) towaroznawstwo

dziedzina nauk prawnych1) nauki o administracji

2) prawo

3) prawo kanoniczne

3obszar nauk ścisłychdziedzina nauk matematycznych1) matematyka

2) informatyka

dziedzina nauk fizycznych1) astronomia

2) biofizyka

3) fizyka

4) geofizyka

dziedzina nauk chemicznych1) biochemia

2) biotechnologia

3) chemia

4) ochrona środowiska

5) technologia chemiczna

4obszar nauk przyrodniczychdziedzina nauk biologicznych1) biochemia

2) biofizyka

3) biologia

4) biotechnologia

5) ekologia

6) mikrobiologia

7) ochrona środowiska

dziedzina nauk o Ziemi1) geofizyka

2) geografia

3) geologia

4) oceanologia

5obszar nauk technicznychdziedzina nauk technicznych1) architektura i urbanistyka

2) automatyka i robotyka

3) biocybernetyka i inżynieria biomedyczna

4) biotechnologia

5) budowa i eksploatacja maszyn

6) budownictwo

7) elektronika

8) elektrotechnika

9) energetyka

10) geodezja i kartografia

11) górnictwo i geologia inżynierska

12) informatyka

13) inżynieria chemiczna

14) inżynieria materiałowa

15) inżynieria produkcji

16) inżynieria środowiska

17) mechanika

18) metalurgia

19) technologia chemiczna

20) telekomunikacja

21) transport

22) włókiennictwo

6obszar nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnychdziedzina nauk rolniczych1) agronomia

2) biotechnologia

3) inżynieria rolnicza

4) ochrona i kształtowanie środowiska

5) ogrodnictwo

6) rybactwo

7) technologia żywności i żywienia

8) zootechnika

dziedzina nauk leśnych1) drzewnictwo

2) leśnictwo

dziedzina nauk weterynaryjnych
7obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejdziedzina nauk medycznych1) biologia medyczna

2) medycyna

3) stomatologia

dziedzina nauk farmaceutycznych
dziedzina nauk o zdrowiu
dziedzina nauk o kulturze fizycznej
8obszar sztukidziedzina sztuk filmowych
dziedzina sztuk muzycznych1) dyrygentura

2) instrumentalistyka

3) kompozycja i teoria muzyki

4) reżyseria dźwięku

5) rytmika i taniec

6) wokalistyka

dziedzina sztuk plastycznych1) sztuki piękne

2) sztuki projektowe

3) konserwacja i restauracja dzieł sztuki

dziedzina sztuk teatralnych