Art. 52. - [Kontrola obcego statku na polskich obszarach morskich; kontrola w zakresie ochrony środowiska morskiego oraz ochrony żeglugi i portów morskich - odesłanie] - Obszary morskie Rzeczypospolitej Polskiej i administracja morska.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.960 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2024 r. do: 27 czerwca 2025 r.
Art.  52.  [Kontrola obcego statku na polskich obszarach morskich; kontrola w zakresie ochrony środowiska morskiego oraz ochrony żeglugi i portów morskich - odesłanie]
1. 
Jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie naruszenia przepisów ustawy, inspektor może skontrolować obcy statek znajdujący się w polskich obszarach morskich i zmusić go do zawinięcia do wskazanego portu, przy zastosowaniu wszelkich niezbędnych środków.
2. 
O zatrzymaniu i doprowadzeniu obcego statku do portu polskiego terenowy organ administracji morskiej zawiadamia niezwłocznie właściwy organ państwa bandery statku.
3. 
Kontrolę w zakresie ochrony środowiska morskiego przed zanieczyszczeniem ze statków reguluje odrębna ustawa.
4. 
Kontrolę w zakresie ochrony żeglugi i portów morskich reguluje odrębna ustawa.