Art. 45. - [Granice portów morskich i przystani morskich; morskie porty wojenne] - Obszary morskie Rzeczypospolitej Polskiej i administracja morska.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.457 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 marca 2023 r.
Art.  45.  [Granice portów morskich i przystani morskich; morskie porty wojenne]
1. 
Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia:
1)
granice portów morskich od strony morza i ich red, z wyłączeniem portów wojennych, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4,
2)
po zasięgnięciu opinii właściwych rad gmin - granice portów morskich od strony lądu

- z uwzględnieniem współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych lub granicznych punktów geodezyjnych.

1a. 
Przystań morska nie może znajdować się w granicach portu morskiego.
2. 
Dyrektorzy urzędów morskich, po zasięgnięciu opinii właściwych rad gmin oraz organów ochrony granicy państwowej, określają granice przystani morskich.
2a. 
Morski port wojenny obejmuje obszar portu morskiego lub te jego części, które są przeznaczone do wykorzystywania przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej oraz przez nie zarządzane i utrzymywane.
2b. 
Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia, granice morskich portów wojennych, mając na względzie zapewnienie obronności i bezpieczeństwa państwa, a także przyjęte strategie rozwoju portów i przystani morskich.
3. 
(uchylony).