Art. 41e. - [Wymagania przy wykonywaniu pomiarów hydrograficznych na polskich obszarach morskich] - Obszary morskie Rzeczypospolitej Polskiej i administracja morska.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.960 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2024 r. do: 27 czerwca 2025 r.
Art.  41e.  [Wymagania przy wykonywaniu pomiarów hydrograficznych na polskich obszarach morskich]
1. 
Wykonywanie pomiarów hydrograficznych na polskich obszarach morskich na potrzeby bezpieczeństwa żeglugi, kartografii morskiej, projektowania posadawiania oraz kontroli budowli hydrotechnicznych, planowania przestrzennego oraz ochrony środowiska wymaga:
1)
odpowiednich kwalifikacji z zakresu hydrografii morskiej;
2)
spełniania minimalnych wymagań dla pomiarów hydrograficznych określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 5 pkt 1.
2. 
Potwierdzeniem posiadania kwalifikacji niezbędnych do wykonywania pomiarów hydrograficznych na polskich obszarach morskich na potrzeby bezpieczeństwa żeglugi, kartografii morskiej, projektowania posadawiania oraz kontroli budowli hydrotechnicznych, planowania przestrzennego, a także ochrony środowiska jest:
1)
dyplom hydrografa morskiego kategorii A;
2)
dyplom hydrografa morskiego kategorii B.
3. 
Dyplomy, o których mowa w ust. 2, wydaje Szef Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej.
4. 
Osoby ubiegające się o uzyskanie dyplomu hydrografa morskiego są obowiązane:
1)
posiadać co najmniej wykształcenie:
a)
wyższe - w przypadku osób ubiegających się o uzyskanie dyplomu hydrografa morskiego kategorii A,
b)
średnie lub średnie branżowe - w przypadku osób ubiegających się o uzyskanie dyplomu hydrografa morskiego kategorii B;
2)
odbyć szkolenie prowadzone przez:
a)
instytucje, organizacje i ośrodki szkolenia zweryfikowane i uznane przez Szefa Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej w zakresie programu szkolenia oraz uprawnień kadry dydaktycznej lub ośrodki akademickie posiadające aktualne certyfikaty Międzynarodowej Organizacji Hydrograficznej uprawniające do realizacji szkolenia hydrografów kategorii A lub B,
b)
zagraniczne instytucje, organizacje, ośrodki szkolenia lub ośrodki akademickie posiadające aktualne certyfikaty Międzynarodowej Organizacji Hydrograficznej uprawniające do realizacji szkolenia hydrografów kategorii A lub B;
3)
odbyć praktykę polegającą na uczestnictwie w pracach związanych z pomiarami hydrograficznymi w okresie:
a)
dwóch lat - w przypadku osób ubiegających się o uzyskanie dyplomu hydrografa morskiego kategorii A,
b)
roku - w przypadku osób ubiegających się o uzyskanie dyplomu hydrografa morskiego kategorii B.
5. 
Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia:
1)
minimalne wymagania dla pomiarów hydrograficznych,
2)
szczegółowe wymagania kwalifikacyjne do wykonywania pomiarów hydrograficznych, w tym sposób ustalania okresu praktyki, o której mowa w ust. 4 pkt 3,
3)
ramowe programy szkoleń dla hydrografów morskich,
4)
tryb uzyskiwania i wzory dyplomów hydrografa morskiego, o których mowa w ust. 2,
5)
tryb weryfikacji oraz uznawania instytucji, organizacji i ośrodków szkolenia prowadzących szkolenia hydrografów kategorii A lub B oraz warunki cofnięcia uznania tych podmiotów i ubiegania się o ponowne uznanie

- biorąc pod uwagę wytyczne Międzynarodowej Organizacji Hydrograficznej oraz potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi.