Art. 38. - [Organy administracji morskiej; nadzór ministra] - Obszary morskie Rzeczypospolitej Polskiej i administracja morska.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.960 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2024 r. do: 27 czerwca 2025 r.
Art.  38.  [Organy administracji morskiej; nadzór ministra]
1. 
Organami administracji morskiej są:
1)
minister właściwy do spraw gospodarki morskiej - jako naczelny organ administracji morskiej;
2)
dyrektorzy urzędów morskich - jako terenowe organy administracji morskiej.
2. 
Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej sprawuje nadzór nad działalnością dyrektorów urzędów morskich w zakresie uregulowanym w niniejszej ustawie oraz w przepisach odrębnych.