Art. 27t. - [Obowiązek przekazania dyrektorowi urzędu morskiego dokumentacji geodezyjnej przed rozpoczęciem użytkowania przedsięwzięcia lub jego części] - Obszary morskie Rzeczypospolitej Polskiej i administracja morska.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.960 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2024 r. do: 27 czerwca 2025 r.
Art.  27t.  [Obowiązek przekazania dyrektorowi urzędu morskiego dokumentacji geodezyjnej przed rozpoczęciem użytkowania przedsięwzięcia lub jego części]

Podmiot, któremu udzielono pozwolenia, o którym mowa w art. 23 ust. 1 lub art. 26 ust. 1, lub uzgodnienia, o którym mowa w art. 27 ust. 1, przed rozpoczęciem użytkowania przedsięwzięcia lub jego części, w przypadku przedsięwzięcia realizowanego etapowo, przekazuje dyrektorowi urzędu morskiego właściwemu dla miejsca położenia przedsięwzięcia:

1)
dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w tym mapę, o której mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 oraz z 2022 r. poz. 1846 i 2185), oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu sporządzone przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii;
2)
w przypadku braku obowiązku sporządzania dokumentacji geodezyjnej dla przedsięwzięcia - geodezyjną dokumentację powykonawczą zawierającą dane dotyczące osnowy geodezyjnej, szkice określające położenie obiektów podlegających inwentaryzacji oraz wyniki pomiarów umożliwiające lokalizację każdego elementu przedsięwzięcia za pomocą współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych.