Obszary górnicze.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1979.11.75

Akt utracił moc
Wersja od: 25 maja 1979 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 4 maja 1979 r.
w sprawie obszarów górniczych.

Na podstawie art. 23 ust. 7 dekretu z dnia 6 maja 1953 r. - Prawo górnicze (Dz. U. z 1978 r. Nr 4, poz. 12) zarządza się, co następuje:

Zasady tworzenia obszarów górniczych.

§  1.
Obszar górniczy tworzy się dla określonej kopaliny, której wydobywanie ze złoża podlega prawu górniczemu.
§  2.
1.
Obszar górniczy tworzy się dla zakładu górniczego.
2.
Dla jednego zakładu górniczego można tworzyć kilka obszarów górniczych, jeżeli złoża tej samej kopaliny, przeznaczone do eksploatacji przez ten sam zakład, występują w takiej odległości od siebie, że tworzenie dla tych złóż wspólnego obszaru górniczego byłoby nieuzasadnione.
§  3.
Obszar górniczy określa taką przestrzeń, która jest niezbędna ze względu na wymagania techniki górniczej i bezpieczeństwa eksploatacji, a także ze względu na prawidłową gospodarkę złożem kopaliny i właściwą lokalizację urządzeń zakładu górniczego.
§  4.
Przy ustalaniu wielkości i położenia tworzonego obszaru górniczego uwzględnia się, poza danymi określonymi w § 3, również zasady prawidłowej ochrony powierzchni i środowiska naturalnego oraz rekultywacji terenów górniczych, a także uzasadnione interesy społeczne i gospodarcze użytkowników terenów, które zostaną objęte obszarem górniczym, oraz terenów położonych w zasięgu szkodliwych wpływów na powierzchnię eksploatacji złóż kopalin w tym obszarze.
§  5.
1.
Obszar górniczy powinien stanowić zamkniętą i zwartą całość i nie może zawierać w obrębie swych granic przestrzeni wyłączonych.
2.
Przy tworzeniu obszarów górniczych dla określonej kopaliny nie wolno pozostawiać poza granicami lub pomiędzy granicami tych obszarów takiej przestrzeni, w której kopalina ta występuje, jeżeli przestrzeń ta ze względu na swe rozmiary nie nadawałaby się do utworzenia odrębnego obszaru górniczego.
3.
Obszar górniczy dla kopalin bitumicznych w stanie gazowym i płynnym oraz dla wód leczniczych określa strukturę geologiczną lub jej część, nadającą się do odrębnej eksploatacji.
4.
Przy tworzeniu obszarów górniczych dla wód leczniczych i peloidów uwzględnia się ponadto warunki geologiczne, hydrogeologiczne i morfologiczne.
§  6.
Wielkość obszaru górniczego określa powierzchnia rzutu poziomego, wyznaczona przez krawędzie przecięcia się płaszczyzn tworzących pionowe granice tego obszaru z płaszczyznami tworzącymi powierzchnię złoża kopaliny.
§  7.
Każdy obszar górniczy oznacza się odrębną nazwą według nazwy miejscowości bądź jej dzielnicy położonej najbliżej złoża kopaliny, dla której tworzony jest obszar górniczy.

Sposób tworzenia obszarów górniczych.

§  8.
1.
Obszar górniczy dla określonej kopaliny występującej w złożu tworzy minister (kierownik urzędu centralnego), właściwy ze względu na zamierzoną w planach gospodarczych eksploatację tej kopaliny.
2.
Dla niepaństwowych jednostek gospodarki uspołecznionej, które uzyskały zezwolenie na wydobywanie kopalin stosownie do przepisów art. 6 Prawa górniczego, obszar górniczy tworzy minister odpowiedzialny za zaspokojenie potrzeb gospodarki narodowej w zakresie tych kopalin w porozumieniu z zarządem centralnego związku spółdzielni, w którym ta jednostka jest zrzeszona.
§  9.
Z wnioskiem o utworzenie obszaru górniczego mogą wystąpić:
1)
przedsiębiorstwa państwowe bądź jednostki organizacyjne wyznaczone przez właściwego ministra (kierownika urzędu centralnego) albo przez terenowy organ administracji państwowej stopnia wojewódzkiego,
2)
niepaństwowe jednostki gospodarki uspołecznionej, które uzyskały zezwolenie na wydobywanie kopaliny stosownie do przepisów art. 6 Prawa górniczego.
§  10.
1.
Wniosek o utworzenie obszaru górniczego powinien zawierać:
1)
nazwę projektowanego obszaru górniczego,
2)
określenie kopaliny,
3)
charakterystykę złoża kopaliny i warunki jego zalegania,
4)
określenie administracyjnego położenia projektowanego obszaru górniczego,
5)
nazwę i siedzibę jednostki, która wystąpiła z wnioskiem o utworzenie obszaru górniczego, a także nazwę i siedzibę zakładu górniczego w wypadkach określonych w § 2 ust. 2,
6)
określenie powierzchni projektowanego obszaru górniczego, obliczonej ze współrzędnych punktów załamania granic, wyrażonej w metrach kwadratowych, z podaniem uzasadnienia kształtu i wielkości obszaru górniczego,
7)
określenie zasięgu szkodliwych wpływów na powierzchnię eksploatacji złoża kopaliny, aż do czasu zakończenia tej eksploatacji, z uwzględnieniem warunków hydrogeologicznych.
2.
Wniosek wraz z załącznikami składa się w czterech egzemplarzach.
§  11.
1.
Do wniosku o utworzenie obszaru górniczego należy dołączyć:
1)
odpis decyzji o zatwierdzeniu dokumentacji geologicznej złoża kopaliny stosownie do przepisu art. 21 ust. 1 Prawa górniczego,
2)
dla kopalin, których wydobywanie podlega prawu górniczemu w razie spełniania szczególnych warunków określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 1 i art. 7 Prawa górniczego - odpis stwierdzenia, że kopalina spełnia te warunki,
3)
mapę projektowanego obszaru górniczego, sporządzoną przez osobę uprawnioną w myśl przepisów prawa górniczego.
2.
Jeżeli wniosek składa niepaństwowa jednostka gospodarki uspołecznionej, to powinna ona dołączyć do wniosku ponadto odpis zezwolenia, o którym mowa w art. 6 Prawa górniczego.
§  12.
1.
Mapę obszaru górniczego sporządza się na odrysie lub kopii aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali nie mniejszej niż 1:5.000 lub 1:10.000, z wkreśloną siatką układu współrzędnych ustalonego dla mapy przeglądowej stanowiącej część składową rejestru obszarów górniczych.
2.
Na mapie obszaru górniczego uwidacznia się sytuację powierzchni w granicach projektowanego obszaru górniczego oraz w strefie przewidywanego zasięgu szkodliwych wpływów na powierzchnię eksploatacji górniczej złoża w tym obszarze.
3.
Mapa obszaru górniczego powinna zawierać:
1)
wykaz współrzędnych punktów załamania granic obszaru górniczego z podaniem sposobu ich wyznaczania,
2)
określenie wielkości powierzchni obszaru górniczego wyrażonej w metrach kwadratowych i obliczonej ze współrzędnych punktów załamania granic tego obszaru,
3)
określenie administracyjnego położenia obszaru górniczego,
4)
zgeneralizowany wyrys mapy sytuacyjnej w skali 1:100.000 o powierzchni 100 km2, z naniesionymi granicami obszaru górniczego oraz terenu górniczego,
5)
oznaczenie granic obszaru górniczego,
6)
oznaczenie granic i nazwy sąsiednich obszarów górniczych utworzonych dla tej samej kopaliny,
7)
oznaczenie granic utworzonych obszarów górniczych dla złóż innych kopalin występujących w obrębie tworzonego obszaru górniczego,
8)
oznaczenie granic udokumentowanych geologicznych zasobów złoża kopaliny w poszczególnych kategoriach poznania.
4.
Właściwy minister (kierownik urzędu centralnego) może w uzasadnionych wypadkach zezwolić na dołączenie do wniosku mapy sytuacyjno-wysokościowej w innej skali, jednak nie mniejszej niż 1:25.000, jak również zezwolić na dołączenie do wniosku odrębnej mapy terenu górniczego w skali mniejszej.
§  13.
1.
Przed wydaniem zarządzenia o utworzeniu obszaru górniczego właściwy minister (kierownik urzędu centralnego) przesyła do uzgodnienia egzemplarz wniosku wraz z mapą projektowanego obszaru górniczego właściwemu terenowemu organowi administracji państwowej stopnia wojewódzkiego.
2.
Właściwy minister (kierownik urzędu centralnego) przesyła uzgodniony z organem, o którym mowa w ust. 1, wniosek wraz z wszystkimi załącznikami Prezesowi Wyższego Urzędu Górniczego w celu uzgodnienia wielkości i położenia obszaru górniczego.
§  14.
W razie gdy w granicach terenu górniczego, mającego powstać w związku z utworzeniem obszaru górniczego, znajdują się tereny i budowle zajmowane przez organy wojskowe lub bezpieczeństwa publicznego, utworzenie obszaru górniczego wymaga zgody tych organów.
§  15.
1.
Zarządzenie o utworzeniu obszaru górniczego powinno określać w szczególności:
1)
nazwę obszaru górniczego,
2)
kopalinę, dla której tworzy się obszar górniczy,
3)
przewidywany zasięg szkodliwych wpływów eksploatacji złoża kopaliny na powierzchnię (granice terenu górniczego),
4)
jednostkę uprawnioną do wydobywania kopaliny w granicach obszaru górniczego,
5)
położenie administracyjne obszaru górniczego i jego granice z wyszczególnieniem punktów ich załamania,
6)
położenie administracyjne terenu górniczego.
2.
Do zarządzenia, o którym mowa w ust. 1, dołącza się mapę obszaru górniczego.

Zmiany i znoszenie obszarów górniczych.

§  16.
1.
Zmiana granic obszaru górniczego, podział obszaru górniczego, a także zmiana w określeniu kopaliny, dla której obszar górniczy został utworzony, mogą być dokonane w wypadkach uzasadnionych rozeznaniem sytuacji geologiczno-górniczej uzyskanym po utworzeniu tego obszaru.
2.
W wypadkach określonych w ust. 1, a także w razie zmiany zasięgu szkodliwych wpływów na powierzchnię eksploatacji złoża kopaliny w obszarze górniczym stosuje się odpowiednio przepisy o tworzeniu obszarów górniczych.
§  17.
Właściwy minister (kierownik urzędu centralnego) wydaje zarządzenie o zniesieniu obszaru górniczego w uzgodnieniu z właściwym terenowym organem administracji państwowej stopnia wojewódzkiego po:
1)
uzyskaniu stwierdzenia Prezesa Centralnego Urzędu Geologii, że zasoby geologiczne nadające się do gospodarczego wykorzystania w granicach znoszonego obszaru górniczego zostały wyczerpane,
2)
ustaleniu przez właściwy terenowy organ administracji państwowej stopnia wojewódzkiego, że prace rekultywacyjne, związane z eksploatacją górniczą w granicach znoszonego obszaru górniczego, zostały zakończone.
§  18.
Obszar górniczy uważa się za nie istniejący, jeżeli w jego granicach złoże kopaliny nie było przedmiotem eksploatacji w okresie 10 lat od daty utworzenia tego obszaru.
§  19.
1.
Okręgowy urząd górniczy może zezwolić zakładowi górniczemu na przekroczenie robotami górniczymi granicy obszaru górniczego bez względu na to, czy z tym obszarem graniczy inny obszar górniczy, jeżeli jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa lub prawidłowej gospodarki złożem. W razie gdy roboty górnicze mają być prowadzone na terenie nie objętym granicami innego obszaru górniczego, zezwolenie może być wydane po uzgodnieniu z właściwym miejscowo terenowym organem administracji państwowej stopnia wojewódzkiego.
2.
Zezwolenie może być udzielone tylko w wypadku, gdy planowane roboty górnicze nie zmienią w istotny sposób granic obszaru górniczego, a w szczególności gdy:
1)
służąc eksploatacji złoża kopaliny położonego poza granicami obszaru górniczego mają objąć tylko niektóre części złoża (pokładu),
2)
mają być prowadzone poza granicami obszaru górniczego w innym celu aniżeli eksploatacja złoża kopaliny.
3.
Zezwolenia udziela się w trybie ustalonym dla zatwierdzania planu ruchu, określając szczegółowo roboty górnicze, a także miejsce ich wykonywania.

Rejestr obszarów górniczych.

§  20.
Rejestr obszarów górniczych obejmuje wszystkie obszary górnicze utworzone w granicach Państwa.
§  21.
Rejestr obszarów górniczych składa się z:
1)
księgi rejestrowej,
2)
zbioru dokumentów,
3)
mapy przeglądowej utworzonych obszarów górniczych.
§  22.
Do księgi rejestrowej wpisuje się następujące dane:
1)
nazwę obszaru górniczego,
2)
oznaczenie kopaliny,
3)
wielkość powierzchni obszaru górniczego,
4)
położenie administracyjne obszaru górniczego i terenu górniczego,
5)
nazwę i siedzibę zakładu i przedsiębiorstwa górniczego,
6)
oznaczenie zarządzenia o utworzeniu, zmianie, podziale i zniesieniu obszaru górniczego,
7)
wzmianki o utworzeniu w granicach obszaru górniczego innego obszaru górniczego dla innej kopaliny, z podaniem jego nazwy i powołaniem zarządzenia o utworzeniu tego obszaru,
8)
oznaczenie teczki ze zbiorem dokumentów.
§  23.
W zbiorze dokumentów przechowuje się dokumenty, na których podstawie dokonano wpisów do księgi rejestrowej, oraz mapę obszaru. Ponadto w zbiorze dokumentów przechowuje się całą korespondencję związaną z czynnościami rejestrowymi.
§  24.
1.
Odpis zarządzenia o utworzeniu obszaru górniczego wraz z wnioskiem o utworzenie obszaru z załącznikami przesyła się w dwóch egzemplarzach do Wyższego Urzędu Górniczego w celu wpisania tego obszaru do rejestru obszarów górniczych.
2.
Wyższy Urząd Górniczy zamieszcza na mapie obszaru górniczego odpowiednią adnotację o jego zarejestrowaniu, po czym jeden egzemplarz mapy stanowiącej część składową zarządzenia o utworzeniu obszaru górniczego doręcza wnioskodawcy.
3.
Wyższy Urząd Górniczy zawiadamia o dokonanym zarejestrowaniu obszaru górniczego ministra (kierownika urzędu centralnego), który wydał zarządzenie o utworzeniu tego obszaru, Centralny Urząd Geologii, okręgowy urząd górniczy oraz właściwe terenowe organy administracji państwowej stopnia wojewódzkiego i podstawowego.
4.
Wnioskodawca jest obowiązany w terminie 30 dni od daty doręczenia mapy obszaru górniczego przesłać określonym w ust. 3 terenowym organom administracji państwowej stopnia wojewódzkiego i podstawowego oraz okręgowemu urzędowi górniczemu mapy sytuacyjne z naniesionymi granicami administracyjnymi oraz granicami utworzonego obszaru górniczego.
5.
Właściwy terenowy organ administracji państwowej stopnia wojewódzkiego ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym o utworzeniu obszaru górniczego. W ogłoszeniu określa się nazwę i granice obszaru górniczego oraz terenu górniczego, jak również nazwy jednostek administracyjnych objętych terenem górniczym.
§  25.
1.
W wypadkach określonych w § 17 i 18 Wyższy Urząd Górniczy skreśla obszar z rejestru obszarów górniczych. O skreśleniu obszaru zawiadamia się i ogłasza, stosując odpowiednio przepisy § 24 ust. 3 i 5.
2.
Wyższy Urząd Górniczy dokona skreślenia, o którym mowa w ust. 1, w wypadku przewidzianym w § 17, po otrzymaniu wraz z zarządzeniem ministra (kierownika urzędu centralnego) stwierdzenia i ustalenia, o których mowa w § 17 pkt 1 i 2.
§  26.
1.
Właściwy minister (kierownik urzędu centralnego) zawiadamia Wyższy Urząd Górniczy o utworzeniu zakładu górniczego powołanego do eksploatacji obszaru górniczego w wypadku, gdy obszar ten został utworzony na wniosek jednostki organizacyjnej, o której mowa w § 9 pkt 1.
2.
Zakład górniczy uprawniony do wydobywania kopaliny w granicach obszaru górniczego jest obowiązany zawiadomić Wyższy Urząd Górniczy o każdorazowych zmianach dotyczących oznaczenia przedsiębiorstwa górniczego wpisanego do księgi rejestrowej, składając równocześnie wniosek o dokonanie wpisu nowych danych. Wniosek powinien być zgłoszony w terminie 30 dni od daty zmiany, z dołączeniem odpisu decyzji wprowadzającej zmianę.
§  27.
Prezes Wyższego Urzędu Górniczego wyda szczegółową instrukcję w sprawie zasad prowadzenia rejestru obszarów górniczych oraz wydawania zaświadczeń, wyciągów i odpisów z rejestru obszarów górniczych.

Przepisy przejściowe i końcowe.

§  28.
1.
Obszary górnicze utworzone do dnia wejścia w życie rozporządzenia na podstawie dotychczasowych przepisów w sprawie obszarów górniczych są obszarami górniczymi w rozumieniu rozporządzenia.
2.
W odniesieniu do obszarów górniczych, o których mowa w ust. 1, właściwi ministrowie w terminie 3 lat od dnia wejścia w życie rozporządzenia:
1)
określą granice terenów górniczych po uzgodnieniu z właściwym terenowym organem administracji państwowej stopnia wojewódzkiego,
2)
przekażą Wyższemu Urzędowi Górniczemu mapy obszarów górniczych uzupełnione granicami terenów górniczych.
§  29.
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1965 r. w sprawie obszarów górniczych (Dz. U. Nr 54, poz. 332).
§  30.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.