Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.96.707

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 marca 1934 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WOJSKOWYCH, MINISTRA PRACY I OPIEKI SPOŁECZNEJ, MINISTRA SKARBU ORAZ MINISTRA B. DZIELNICY PRUSKIEJ
z dnia 22 listopada 1921 r.
o obsadzaniu wolnych miejsc pracy w zakładach samorządowych oraz prywatnych, subwencjonowanych i koncesjonowanych przez Państwo. *

Na podstawie art. 54 i 58 ustawy z dnia 18 marca 1921 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych, ich rodzin oraz rodzin po poległych i zmarłych, których śmierć znajduje się w związku przyczynowym ze służbą wojskową (Dz. U. R. P. Nr. 32 poz. 195) zarządza się co następuje:
§  1. W celu umożliwienia inwalidom wojennym korzystania z pierwszeństwa przy obsadzaniu wakujących posad, kierownicy przedsiębiorstw i zakładów samorządowych oraz prywatnych, subwencjonowanych i koncesjonowanych przez Państwo, obowiązani są- na wezwanie właściwego państwowego urzędu pośrednictwa pracy zawiadamiać ten urząd o każdem wolnem miejscu, jakie się okaże w powyższych zakładach.
§  2. Obowiązek zgłaszania wolnych miejsc ciąży na kierownikach wymienionych w § 1 zakładów i przedsiębiorstw od chwili otrzymania wezwania państwowego, urzędu pośrednictwa pracy w ciągu okresu czasu oznaczonego w wezwaniu.

Zawiadomienie o wakującem miejscu pracy kierownik przedsiębiorstwa lub zakładu winien wysłać w ciągu trzech dni od chwili zawakowania posady.

§  3. Rozporządzenie niniejsze nie dotyczy wakujących stanowisk odpowiedzialnych kierowników administracyjnych.
§  4. Rozporządzenie niniejsze obowiązuje z dniem ogłoszenia. Minister Spraw Wojskowych:
* Z dniem 17 marca 1934 r. Funduszowi Bezrobocia przekazuje się czynności, należące dotychczas do kompetencji państwowych urzędów pośrednictwa pracy i opieki nad wychodźcami, zgodnie z § 1 rozporządzenia z dnia 15 marca 1934 r. w sprawie przekazania czynności zniesionych państwowych urzędów pośrednictwa pracy i opieki nad wychodźcami Funduszowi Bezrobocia (Dz.U.34.22.167).