Art. 13. - Obrót towarowy z zagranicą.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.79.527

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 sierpnia 1920 r.
Art.  13.

Towary przywożone i wywożone dzielą się na następujące rodzaje:

1. towary, których przywóz, względnie wywóz po dopełnieniu warunków, przewidzianych niniejszą ustawą oraz taryfą i przepisami celnemi, nie wymaga specjalnego pozwolenia;

2. towary, których przywóz, względnie wywóz jest zabroniony;

3. towary, które przywozić, względnie wywozić można jedynie za specjalnem pozwoleniem.

Wykazy towarów objętych punktem 1 i 2 będą ogłaszane w "Monitorze Polskim".