[Informacje zbierane od klientów lub potencjalnych klientów w celu umożliwienia zarządzania portfelem lub udzielania... - Dz.U.2022.1500 t.j. - OpenLEX

Art. 83g. - [Informacje zbierane od klientów lub potencjalnych klientów w celu umożliwienia zarządzania portfelem lub udzielania rekomendacji] - Obrót instrumentami finansowymi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1500 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2023 r. do: 9 lutego 2023 r.
Art.  83g.  [Informacje zbierane od klientów lub potencjalnych klientów w celu umożliwienia zarządzania portfelem lub udzielania rekomendacji]
1. 
Firma inwestycyjna świadcząca usługi maklerskie, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 4 i 5, uzyskuje od klienta lub potencjalnego klienta adekwatne informacje dotyczące jego:
1)
wiedzy i doświadczenia w zakresie inwestowania na rynku finansowym;
2)
sytuacji finansowej, w tym zdolności do ponoszenia strat;
3)
celów inwestycyjnych, w tym poziomu akceptowanego ryzyka.
2. 
Informacje, o których mowa w ust. 1, są uzyskiwane od klienta lub potencjalnego klienta w przypadku:
1)
usługi, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 4 - w celu umożliwienia zarządzania portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, który będzie dla klienta odpowiedni ze względu na jego osobistą sytuację lub potrzeby inwestycyjne, w szczególności jego zdolność do ponoszenia strat oraz poziom akceptowanego ryzyka;
2)
usługi, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 5 - w celu umożliwienia udzielania przez firmę inwestycyjną rekomendacji, które są dla klienta odpowiednie ze względu na jego osobistą sytuację lub potrzeby inwestycyjne, w szczególności jego zdolność do ponoszenia strat oraz poziom akceptowanego ryzyka.
2a.  51
 W przypadku usług maklerskich, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 4 i 5, które wiążą się z zamianą instrumentu finansowego polegającą na sprzedaży instrumentu finansowego i zakupie innego instrumentu finansowego lub na wykonaniu prawa do zamiany inkorporowanego w istniejącym instrumencie finansowym, firma inwestycyjna uzyskuje od klienta detalicznego adekwatne informacje dotyczące jego inwestycji umożliwiające sporządzenie przez firmę inwestycyjną analizy kosztów i korzyści związanych z zamianą instrumentu finansowego. Firma inwestycyjna informuje klienta detalicznego o wyniku tej analizy.
3. 
Firma inwestycyjna świadcząca usługę maklerską, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 5, przekazuje klientowi detalicznemu, na trwałym nośniku, raport zawierający potwierdzenie odpowiedniości rekomendacji z wyjaśnieniem przyczyn, dla których rekomendacja jest dla niego odpowiednia.
4. 
W przypadku gdy firma inwestycyjna, przy użyciu środków porozumiewania się na odległość, które uniemożliwiają przekazanie trwałego nośnika, świadczy usługę maklerską, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 5, a bezpośrednim następstwem udzielenia rekomendacji jest przyjęcie zlecenia, w ramach świadczenia usługi, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1, firma inwestycyjna może przekazać klientowi na trwałym nośniku raport, o którym mowa w ust. 3, niezwłocznie po przyjęciu zlecenia klienta, jeżeli:
1)
klient wyraził zgodę na przekazanie raportu odpowiedniości po przyjęciu zlecenia;
2)
firma inwestycyjna poinformowała klienta o możliwości odłożenia momentu przekazania zlecenia do czasu przekazania raportu, o którym mowa w ust. 3, na trwałym nośniku.
5. 
W przypadku gdy firma inwestycyjna, przy użyciu środków porozumiewania się na odległość, które uniemożliwiają przekazanie trwałego nośnika, świadczy usługę maklerską, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 5, a bezpośrednim następstwem udzielenia rekomendacji jest przyjęcie zlecenia do wykonania, w ramach świadczenia usługi, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 2, firma inwestycyjna może przekazać klientowi na trwałym nośniku raport, o którym mowa w ust. 3, niezwłocznie po zawarciu transakcji na rzecz klienta, jeżeli:
1)
klient wyraził zgodę na przekazanie raportu odpowiedniości po zawarciu transakcji;
2)
firma inwestycyjna poinformowała klienta o możliwości odłożenia momentu zawarcia transakcji do czasu przekazania raportu, o którym mowa w ust. 3, na trwałym nośniku.
5a.  52
 Przepisy ust. 2a-5 stosuje się odpowiednio do usług maklerskich świadczonych na rzecz klienta profesjonalnego, na żądanie takiego klienta. Klient profesjonalny może zgłosić takie żądanie na piśmie lub w postaci elektronicznej spełniającej wymogi, o których mowa w art. 13 ust. 2 i 3.
5b.  53
 Firma inwestycyjna ewidencjonuje i przechowuje dokumenty, korespondencję elektroniczną oraz inne informacje przekazywane lub otrzymywane w związku z żądaniami klientów profesjonalnych, o których mowa w ust. 5a.
6.  54
 Firma inwestycyjna, zgodnie z art. 54 i art. 55 rozporządzenia 2017/565, na podstawie informacji, o których mowa w ust. 1 i 2a, dokonuje oceny odpowiedniości usługi lub instrumentu finansowego będącego jej przedmiotem oraz sporządza raport, o którym mowa w ust. 3.
51 Art. 83g ust. 2a dodany przez art. 56 pkt 11 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.1488) zmieniającej nin. ustawę z dniem 29 lipca 2022 r.
52 Art. 83g ust. 5a dodany przez art. 56 pkt 11 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.1488) zmieniającej nin. ustawę z dniem 29 lipca 2022 r.
53 Art. 83g ust. 5b dodany przez art. 56 pkt 11 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.1488) zmieniającej nin. ustawę z dniem 29 lipca 2022 r.
54 Art. 83g ust. 6 zmieniony przez art. 56 pkt 11 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.1488) zmieniającej nin. ustawę z dniem 29 lipca 2022 r.