Art. 69. - [Zakres działalności maklerskiej] - Obrót instrumentami finansowymi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.646 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 października 2023 r. do: 29 maja 2024 r.
Art.  69.  [Zakres działalności maklerskiej]
1. 
Prowadzenie działalności maklerskiej wymaga zezwolenia Komisji wydanego na wniosek, o którym mowa w art. 82, złożony przez zainteresowany podmiot.
2.  85
 Działalność maklerska, z zastrzeżeniem art. 16 ust. 3 i 5, art. 70 oraz art. 123a, obejmuje wykonywanie czynności polegających na:
1)
przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych;
2)
wykonywaniu zleceń, o których mowa w pkt 1, na rachunek dającego zlecenie;
3)
nabywaniu lub zbywaniu na własny rachunek instrumentów finansowych;
4)
zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych;
5)
doradztwie inwestycyjnym;
6)
oferowaniu instrumentów finansowych;
7)
świadczeniu usług w wykonaniu zawartych umów o gwarancję emisji lub zawieraniu i wykonywaniu innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe;
8)
prowadzeniu ASO;
9)
prowadzeniu OTF.
3. 
(uchylony).
4. 
Działalnością maklerską jest również wykonywanie przez firmę inwestycyjną czynności polegających na:
1) 86
 przechowywaniu lub rejestrowaniu instrumentów finansowych, w tym prowadzeniu rachunków papierów wartościowych, rachunków derywatów i rachunków zbiorczych, oraz prowadzeniu rachunków pieniężnych, a także prowadzeniu ewidencji instrumentów finansowych;
2)
udzielaniu pożyczek pieniężnych w celu dokonania transakcji, której przedmiotem jest jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, jeżeli transakcja ma być dokonana za pośrednictwem firmy inwestycyjnej udzielającej pożyczki;
3)
doradztwie dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią;
4)
doradztwie i innych usługach w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw;
5)
wymianie walutowej, w przypadku gdy jest to związane z działalnością maklerską w zakresie wskazanym w ust. 2;
6)
sporządzaniu analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych;
7)
świadczeniu usług dodatkowych związanych z umową o gwarancję emisji;
8)
wykonywaniu czynności określonych w pkt 1-7 oraz w ust. 2, których przedmiotem są instrumenty bazowe instrumentów pochodnych, wskazanych w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. d-f oraz i, jeżeli czynności te pozostają w związku z działalnością maklerską.
85 Art. 69 ust. 2 zmieniony przez art. 17 pkt 30 lit. a ustawy z dnia 16 sierpnia 2023 r. (Dz.U.2023.1723) zmieniającej nin. ustawę z dniem 29 września 2023 r.
86 Art. 69 ust. 4 pkt 1 zmieniony przez art. 17 pkt 30 lit. b ustawy z dnia 16 sierpnia 2023 r. (Dz.U.2023.1723) zmieniającej nin. ustawę z dniem 29 września 2023 r.