[Pojęcie tajemnicy zawodowej na rynku kapitałowym] - Art. 147. - Obrót instrumentami finansowymi. - Dz.U.2022.1500 t.j. - OpenLEX

Art. 147. - [Pojęcie tajemnicy zawodowej na rynku kapitałowym] - Obrót instrumentami finansowymi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1500 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 lipca 2022 r.
Art.  147.  [Pojęcie tajemnicy zawodowej na rynku kapitałowym]

Tajemnica zawodowa obejmuje informację uzyskaną, przez osobę wymienioną w art. 148 ust. 1, w związku z podejmowanymi czynnościami służbowymi w ramach pozostawania w stosunku pracy, zlecenia lub w innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, dotyczącą chronionych prawem interesów podmiotów dokonujących czynności związanych z obrotem instrumentami finansowymi, lub innych czynności w ramach regulowanej ustawą działalności objętej nadzorem Komisji lub zagranicznego organu nadzoru, jak również dotyczącą czynności podejmowanych w ramach wykonywania tego nadzoru, oraz czynności związanych z prowadzeniem rejestru akcjonariuszy, w szczególności informację zawierającą:

1)
dane identyfikujące stronę umowy lub innej czynności prawnej;
2)
treść umowy lub przedmiot czynności prawnej;
3)
dane o sytuacji majątkowej strony umowy, w tym oznaczenie rachunku papierów wartościowych, innego rachunku, na którym zapisywane są instrumenty finansowe niebędące papierami wartościowymi, lub rachunku pieniężnego służącego do obsługi tych rachunków, liczbę i oznaczenie instrumentów finansowych, oraz wartość środków zgromadzonych na tych rachunkach;
4)
oznaczenie rachunku zbiorczego, liczbę i oznaczenie zapisanych na nim instrumentów finansowych oraz dane osób uprawnionych z tych instrumentów finansowych.