Obrót i gospodarowanie żelastwem użytkowym, pochodzącym z rozbiórki budynków zniszczonych wskutek wojny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.27.188

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 maja 1948 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW ODBUDOWY ORAZ PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 3 maja 1948 r.
wydane w porozumieniu z Ministrami Obrony Narodowej i Ziem Odzyskanych o obrocie i gospodarowaniu żelastwem użytkowym, pochodzącym z rozbiórki budynków zniszczonych wskutek wojny.

Na podstawie § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 1948 r. w sprawie obrotu i gospodarowania żelastwem, druzgiem żeliwnym, żelastwem użytkowym oraz złomem metali i stopów nieżelaznych (Dz. U. R. P. Nr 27, poz. 184) zarządza się, co następuje:
Za żelastwo użytkowe, pochodzące z rozbiórki budynków zniszczonych wskutek wojny, uważa się żelastwo uzyskane z rozbiórki, które nadaje się do ponownego użycia w budownictwie:
1)
w takim stanie, w jakim je uzyskano z rozbiórki,
2)
w wyniku warsztatowej obróbki lub przeróbki.
1.
Władza budowlana lub upoważniony przez nią organ powołany do odbudowy kwalifikuje przy współudziale przedstawiciela przedsiębiorstwa państwowego "Centrala Złomu" żelastwo, pochodzące z rozbiórki budynków zniszczonych wskutek wojny oraz decyduje o jego przeznaczeniu w budownictwie.
2.
Właściwą do kwalifikowania żelastwa pochodzącego z rozbiórki budynków wojskowych, zniszczonych wskutek wojny - jest władza wojskowa.
1.
Osoba fizyczna lub prawna dokonywająca rozbiórki budynku zniszczonego wskutek wojny po zakończeniu rozbiórki zawiadomi władzę budowlaną o uzyskaniu żelastwa i przygotowaniu go do zakwalifikowania przez władzę budowlaną lub organ powołany do odbudowy.
2.
Do czasu zakwalifikowania przez władzę budowlaną lub organ powołany do odbudowy - żelastwa uzyskanego z rozbiórki nie wolno zbywać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu.
3.
Osoba fizyczna lub prawna może użyć żelastwo, uzyskane z rozbiórki, do własnych celów budowlanych, przed zakwalifikowaniem go przez władzę budowlaną lub organ powołany do odbudowy.
4.
Jeżeli władza budowlana lub organ powołany do odbudowy w ciągu miesiąca od dnia otrzymania zawiadomienia nie zakwalifikuje zgłoszonego żelastwa, zgłaszający ma prawo dysponować nim w myśl przepisu § 4.
Żelastwo pochodzące z rozbiórki, zakwalifikowane przez władzę budowlaną lub organ powołany do odbudowy, jako nie nadające się do dalszego użycia w budownictwie, posiadacz ma obowiązek zgłosić i zaofiarować "Centrali Złomu" lub osobom uprawnionym do skupu po cenach ustalonych przez Ministra Przemysłu i Handlu.
1.
W przypadkach gospodarczo uzasadnionych władza budowlana może zezwolić "Centrali Złomu" na zbieranie żelastwa - na terenie budynków zniszczonych - o których mowa w przepisach art. 3 i 4 dekretu z dnia 26 października 1945 r. o rozbiórce i naprawie budynków zniszczonych i uszkodzonych wskutek wojny (Dz. U. R. P. z 1947 r. Nr 37, poz. 181).
2.
W przypadkach określonych w ust. 1 władza budowlana określi teren, szczegółowe warunki przeprowadzenia zbiórki i przeznaczenia żelastwa użytkowego.
3.
Zezwolenia na zbieranie żelastwa na terenie budynków wojskowych, kolejowych i portów lotniczych udzielają właściwe władze wojskowe, kolejowe lub lotnicze.
Wojewódzka władza budowlana sprawuje nadzór nad znajdującym się w obrocie żelastwem użytkowym, pochodzącym z rozbiórki budynków zniszczonych wskutek wojny.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.