Obrót i gospodarowanie odpadkami użytkowymi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.38.283

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 sierpnia 1948 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 9 sierpnia 1948 r.
w sprawie obrotu i gospodarowania odpadkami użytkowymi.

Na podstawie art. 3 dekretu z dnia 23 stycznia 1947 r. o obrocie i gospodarowaniu odpadkami użytkowymi (Dz. U. R. P. Nr 27, poz. 105) zarządza się, co następuje:
Gospodarowanie na terenie całego Państwa odpadkami użytkowymi, wymienionymi w § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 lipca 1948 r. w sprawie obrotu i gospodarowania odpadkami użytkowymi (Dz. U. R. P. Nr 38, poz. 280), powierza się na zasadzie wyłączności przedsiębiorstwu państwowemu "Centrala Odpadków Użytkowych".
1.
Skup odpadków użytkowych może być dokonywany przez osoby prawne i fizyczne, które uzyskały zezwolenia na prowadzenie przedsiębiorstw handlowych i na wykonywanie zarobkowych czynności handlowych w myśl ustawy z dnia 2 czerwca 1947 r. o zezwoleniach na prowadzenie przedsiębiorstw handlowych i zawodowe wykonywanie czynności handlowych (Dz. U. R. P. Nr 43, poz. 220).
2.
Władze przemysłowe drugiej instancji udzielają zezwoleń na skup, jeżeli osoby wymienione w ust. 1 przedstawią dowód zawarcia umowy z przedsiębiorstwem państwowym "Centrala Odpadków Użytkowych".
1.
Zbieranie odpadków użytkowych nie wymaga zezwolenia, wymienionego w § 2 ust. 1. Osoby ubiegające się o licencję na zawodowe zbieranie odpadków użytkowych powinny przedstawić właściwej władzy przemysłowej upoważnienie wydane przez Centralę Odpadków Użytkowych lub przedsiębiorstwo, posiadające zezwolenie wymienione w § 2 ust. 1.
2.
Zbiórka odpadków użytkowych dokonywana we własnym zakresie przez gminy miejskie na ich terenie nie wymaga upoważnienia Centrali Odpadków Użytkowych.
Centrala Odpadków Użytkowych oraz uprawnione przedsiębiorstwa winny nabywać każdą zaofiarowaną ilość odpadków użytkowych, będących przedmiotem ich obrotu lub gospodarowania po cenach ustalonych w trybie przewidzianym w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów, wymienionego w § 1.
Obrót, skup i zawodowe zbieranie odpadków użytkowych z naruszeniem przepisów niniejszego rozporządzenia jest zabronione.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.