Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.71.484

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 sierpnia 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA APROWIZACJI
z dnia 30 lipca 1920 r.
w przedmiocie obrotu bydłem, trzodą chlewną, owcami, kozami, mięsem i przetworami mięsnemi, tłuszczami, masłem, mlekiem, jajami, drobiem i rybami.

Na zasadzie art. 5-go ustawy z dnia 9-go lipca 1920 r. "O. aprowizacji na rok gospodarczy 1920/21" (Dzień. Ust. R. P. № 56 - 1920 r. poz. 348) Ministerstwo Aprowizacji zarządza:
Art.  1.

Obrót bydłem, trzodą chlewną owcami, kozami, mięsem, i przetworami mięsnemi, tłuszczami, masłem, mlekiem, jajami, drobiem, rybami jest wolny, lecz z następującemi ograniczeniami.

Art.  2.

Wywóz wszelkiemi środkami przewozowemi, jak i przenoszenie środków żywności wymienionych w art. 1, poza granice Państwa jest dozwolony na podstawie każdorazowego zezwolenia właściwych organów państwowych za uprzednią zgodą Ministerstwa Aprowizacji.

Art.  3.

Przegon i wwóz wymienionych w art. 1-ym artykułów z którejkolwiek miejscowości b. Kongresówki i b Galicji do wszystkich powiatów granicznych kolejami i drogą wodną w ruchu towarowym- wagonowo- jest dozwolony wyłącznie za listami przewozowemi Ministerstwa Aprowizacji pod adresem starostw; przewóz kolejami, drogą wodną i kołową mniejszych ładunków na podstawie zezwoleń władz aprowizacyjnych II-ej" instancji: Województw, względnie Generalnego Delegata Rządu - dla Małopolski a do 20-tu klg. - na postawie zaświadczeń starostw.

Ludności, zamieszkującej powiaty graniczne, wolno przewozić artykuły, wymienione w art. 1-ym niniejszego rozporządzenia, z innych powiatów w ilości nie przekraczającej 2 kilo wagi.

Art.  4.

Ograniczenia art. 3 nie dotyczą przewozu i przegonu z powiatów granicznych do powiatów wewnątrz Państwa.

Obrót między granicznemi powiatami i wewnątrz powiatu jest wolny.

Art.  5.

Przekroczenia przepisów tego rozporządzenia będą karane na zasadzie art. 6 go ustawy z dnia 9 lipca 1920 r. aresztem do 6-ciu miesięcy i grzywną do 1.000.000 marek lub jedną z tych kar. Usiłowanie i udział będą karane narówni z dokonaniem.

Art.  6.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Równocześnie traci moc prawną rozporządzenie z dnia 12-go marca 1920 r. (Dziennik Ustaw R. P. № 24-1920 r. poz. 151).