Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.24.151

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 marca 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
z dnia 12 marca 1920 r.

Na zasadzie art. 9 ustawy z dnia 19-go listopada 1919 roku o obrocie ziemiopłodami w roku gospodarczym 1919-1920 Dz. Ust. Rz. P. Nr 89 niniejszem zarządza się, co następuje:
Art.  1.

Obrót bydłem, świniami, owcami, kozami, przetworami mięsnemi, tłuszczami, masłem, mlekiem, jajami, drobiem, rybami jest wolnym z niżej wymienionemi ograniczeniami.

Art.  2.

Wwóz lub przegon w art. 1 wymienionych artykułów z którejkolwiek miejscowości Państwa do miejscowości położonej w powiatach Suwałki, Sejny, Augustów, Sokółka, Bielsk, Konstantynów, Biała Siedlecka, Włodawa, Chełm, Hrubieszów i Tomaszów Lubelski, jak również z jednego z wyżej wskazanych granicznych powiatów do drugiego, zależny jest od każdorazowego zezwolenia Ministerstwa Aprowizacji. Ograniczenie to nie dotyczy wwozu lub przegonu z powiatów granicznych do powiatów wewnątrz Państwa.

Art.  3.

Od czasu zorganizowania Województw, jako Władzy Apr. II Instancji, prawo wydawania zezwoleń przechodzi na Województwa, w skład których wchodzą powiaty w art. 2 wymienione.

Art.  4.

W powiatach Biała (Małopolska), Oświęcim, Chrzanów, Częstochowa, Będzin i Wieluń obrót wyżej wymienionymi artykułami jest wolny, natomiast w mającym się ustanowić od zachodniej strony pasie granicznym szerokości 3 kilometrów, wwóz i przegon może być dokonywany jedynie na podstawie specjalnych zezwoleń, wydawanych przez odnośne starostwa.

Art.  5.

Ludności, zamieszkującej ten pas graniczny, dozwolonem jest przewożenie artykułów wymienionych w art. 1 niniejszego rozporządzenia w ilości nieprzekraczającej I kilo wagi.

Art.  6.

Szczegółowe oznaczenie pasa granicznego porucza się starostwom odnośnych powiatów, które opublikują jego ustanowienie w odpowiedni sposób.

Art.  7.

Przekroczenie przepisów niniejszego rozporządzenia będzie karane w drodze administracyjnej aresztem od dni 14 do miesięcy 6 lub grzywną od 100 marek do 100.000 marek. Obie te kary mogą być nakładane łącznie. Prócz tego może być orzeczona konfiskata towaru. Usiłowanie będzie karane.

Art.  8.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie po upływie dni 14 od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Jednocześnie uchyla się wszelkie poprzednie rozporządzenia w tej materji wydane.