Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.95.632

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 października 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA APROWIZACJI
z dnia 28 września 1920 r.
w przedmiocie obrotu bobem, wyką, rzepakiem ozimym i letnim, łubinem i seradelą i ich przetworami.

Na zasadzie art. 3, 4, 7 ustęp 1 i 2 i 11 ustawy z dnia 2 lipca 1920 roku ("Dz. Ust. R. P." № 67, poz. 449), uchwały Rady Ministrów z dn. 5/VIII 1920 r. i na mocy rozporządzenia Rady Obrony Państwa z dnia 6 sierpnia 1920 r. ("Dz. Ust. R. P." № 73, poz. 500) zarządza sio; co następuje:
Art.  1.

Wszelkie zarządzenia, ujęte w rozporządzeniach Ministerstwa Aprowizacji z dnia 14 sierpnia 1920 r. ("Dz. Ust. R. P." № 79, poz. 534) i z dnia 18 sierpnia 1920 r. ("Dz. Ust. R. P." № 81, poz. 548), a dotyczące żyta, pszenicy, jęczmienia, owsa, grochu, fasoli, gryki, prosa, peluszki, soczewicy, kukurydzy i przetworów tych ziemiopłodów, - zostają rozciągnięte i na bób, wykę, rzepak ozimy i letni, łubin, seradelę i ich przetwory.

Art.  2.

Rozporządzenie niniejsze uzyskuje moc obowiązującą z dniem ogłoszenia w "Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej".