Art. 763. - Obrona Ojczyzny. - Dz.U.2022.2305 t.j. - OpenLEX

Art. 763. - Obrona Ojczyzny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2305 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 listopada 2022 r.
Art.  763. 

W ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) w art. 28a w ust. 8 w pkt 2 i w ust. 10 w pkt 3 wyrazy "Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego" zastępuje się wyrazami (zmiany pominięte).