Art. 709. - Obrona Ojczyzny. - Dz.U.2022.2305 t.j. - OpenLEX

Nowość Art. 709. - Obrona Ojczyzny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2305 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 listopada 2022 r.
Art.  709. 

W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.) w art. 21 w ust. 1: (zmiany pominięte).