Art. 70. - [Sposób prowadzenia ewidencji wojskowej; przetwarzanie danych zawartych w ewidencji wojskowej] - Obrona Ojczyzny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2305 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 kwietnia 2023 r.
Art.  70.  [Sposób prowadzenia ewidencji wojskowej; przetwarzanie danych zawartych w ewidencji wojskowej]
1. 
Ewidencję wojskową prowadzi w postaci elektronicznej w systemie teleinformatycznym lub w postaci papierowej Minister Obrony Narodowej. W ramach ewidencji wojskowej prowadzi się następujące dokumenty ewidencyjne:
1)
teczkę akt personalnych;
2)
dokumentację dyscyplinarną;
3)
kartę ewidencyjną lub indywidualny zbiór ewidencyjny;
4)
wtórnik karty ewidencyjnej;
5)
księgę ewidencji;
6)
książkę ewidencyjną;
7)
zeszyt ewidencji przebiegu szkolenia wojskowego;
8)
kartę poszukiwania.
2. 
W ewidencji wojskowej dopuszcza się również prowadzenie innych dokumentów, w tym rejestry osób podlegających kwalifikacji wojskowej powołanych do odbycia zasadniczej służby wojskowej w jednostce wojskowej, plan realizacji zadań w zakresie pokojowego uzupełnienia potrzeb osobowych jednostek wojskowych, zapotrzebowanie na uzupełnienie potrzeb mobilizacyjnych jednostki wojskowej w zakresie oficerów, podoficerów i szeregowych rezerwy, wykaz imienny żołnierzy rezerwy przewidzianych do powołania na kursy przeszkolenia kadr rezerwy, powiadomienie o możliwości nadania przydziału mobilizacyjnego żołnierzowi, wobec którego wydano ostateczną decyzję o zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej.
3. 
Minister Obrony Narodowej prowadzi ewidencję wojskową przy pomocy:
1)
Szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji,
2)
szefa wojskowego centrum rekrutacji właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu albo pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące,
3)
kierownika komórki organizacyjnej właściwej do spraw kadr,
4)
dowódcy jednostki wojskowej, szefa (kierownika, dyrektora) jednostki organizacyjnej

- w zakresie realizacji ustawowych zadań.

4. 
Dane zawarte w ewidencji wojskowej, w zakresie niezbędnym do realizacji zadań, przetwarzają:
1)
Minister Obrony Narodowej;
2)
kierownik komórki organizacyjnej właściwej do spraw kadr;
3)
kierownik komórki organizacyjnej właściwej do spraw zdrowia;
4)
szef komórki organizacyjnej właściwej do spraw zarządzania zasobami osobowymi;
5)
kierownik komórki organizacyjnej właściwej do spraw pracowniczych;
6)
kierownik komórki organizacyjnej właściwej do spraw dyscypliny wojskowej;
7)
przełożony dyscyplinarny;
8)
organ właściwy do wyznaczania na stanowiska służbowe;
9)
dowódca jednostki wojskowej, szef (kierownik, dyrektor) jednostki organizacyjnej i ich przełożeni;
10)
Szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji;
11)
szef wojskowego centrum rekrutacji;
12)
Wojskowy Inspektor Sanitarny;
13)
Wojskowy Inspektor Farmaceutyczny;
14)
podmioty lecznicze utworzone lub nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej;
15)
osoby upoważnione przez Ministra Obrony Narodowej.
5. 
Dane zawarte w ewidencji wojskowej przetwarzają również osoby upoważnione przez podmioty, o których mowa w ust. 4 pkt 2-14.
6. 
Ewidencję wojskową aktualizuje się na bieżąco.
7. 
Szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji oraz szefowie wojskowych centrów rekrutacji współpracują z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych.