Art. 682. - [Uchylanie się od ćwiczeń i szkoleń wojskowych] - Obrona Ojczyzny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.248 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 lutego 2024 r.
Art.  682.  [Uchylanie się od ćwiczeń i szkoleń wojskowych]
1. 
Kto bez usprawiedliwionej przyczyny:
1)
będąc żołnierzem pasywnej rezerwy nie zgłasza się w określonym terminie i miejscu na ćwiczenia wojskowe trwające do dwudziestu czterech godzin,
2)
będąc przeznaczony do szkolenia lub ćwiczeń wojskowych nie zgłasza się w określonym terminie i miejscu do tej służby,
3)
posiadając przydział organizacyjno-mobilizacyjny do jednostki przewidzianej do militaryzacji nie zgłasza się w określonym terminie i miejscu do służby w tej jednostce

- podlega karze aresztu albo grzywny.

2. 
Tej samej karze podlega, kto:
1)
uporczywie uchyla się od wykonywania poleceń służbowych w czasie odbywania szkolenia;
2)
w czasie odbywania służby samowolnie opuszcza wyznaczone miejsce przebywania.