[Zakres zadań realizowanych przez przedsiębiorców na rzecz Sił Zbrojnych] - Art. 648. - Obrona Ojczyzny. - Dz.U.2022.655 - OpenLEX

Art. 648. - [Zakres zadań realizowanych przez przedsiębiorców na rzecz Sił Zbrojnych] - Obrona Ojczyzny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.655

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r.
Art.  648.  [Zakres zadań realizowanych przez przedsiębiorców na rzecz Sił Zbrojnych]
1. 
Zadania realizowane przez przedsiębiorców na rzecz Sił Zbrojnych obejmują:
1)
wykonywanie produkcji, napraw lub świadczenie usług na rzecz Sił Zbrojnych w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa lub w czasie wojny;
2)
utrzymywanie w czasie pokoju mocy produkcyjnych, naprawczych lub usługowych niezbędnych do realizacji zadań, o których mowa w pkt 1;
3)
militaryzację;
4)
ochronę obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa lub obronności państwa;
5)
inne zadania realizowane na rzecz Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych.
2. 
Zadania na rzecz Sił Zbrojnych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, są nakładane na przedsiębiorcę w drodze decyzji administracyjnej, wydawanej przez Ministra Obrony Narodowej.
3. 
Minister Obrony Narodowej może zmienić albo uchylić decyzję, o której mowa w ust. 2, w przypadku wystąpienia okoliczności powodującej, że jej wykonanie:
1)
nie leży w interesie Sił Zbrojnych lub
2)
jest niemożliwe przez przedsiębiorcę.
4. 
Jeżeli wykonanie decyzji, o której mowa w ust. 2, jest niemożliwe, przedsiębiorca składa do Ministra Obrony Narodowej wniosek dotyczący zmiany lub uchylenia decyzji, uzasadniając go brakiem możliwości realizacji zadań na rzecz Sił Zbrojnych.
5. 
Minister Obrony Narodowej w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 4, dokonuje oceny jego zasadności i wniosek odrzuca albo wydaje decyzję utrzymującą, uchylającą albo zmieniającą decyzję, o której mowa w ust. 2.
6. 
Wykonywanie zadań w zakresie określonym w ust. 1 pkt 1 i 2 następuje na podstawie umowy zawartej z przedsiębiorcą przez Ministra Obrony Narodowej.
7. 
Zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 5, są nakładane na przedsiębiorcę w drodze decyzji administracyjnej, wydawanej przez właściwy organ administracji rządowej w uzgodnieniu z Ministrem Obrony Narodowej.
8. 
Wykonywanie zadań, w zakresie określonym w ust. 1 pkt 5, następuje na podstawie umowy zawartej z przedsiębiorcą przez organ, który wydał decyzję o nałożeniu tych zadań, w ramach przedsięwzięć rzeczowo-finansowych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 1.
9. 
W realizacji zadań na rzecz Sił Zbrojnych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, są wykorzystywane zgromadzone w ramach rezerw strategicznych surowce i materiały, o których mowa w art. 651 ust. 2 pkt 4.