Art. 432. - [Inne niż uposażenie należności pieniężne] - Obrona Ojczyzny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2305 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 kwietnia 2023 r.
Art.  432.  [Inne niż uposażenie należności pieniężne]
1. 
Żołnierze zawodowi otrzymują następujące inne należności pieniężne:
1)
zasiłek na zagospodarowanie;
2)
dodatkowe uposażenie roczne;
3)
nagrody uznaniowe i zapomogi;
4)
nagrody jubileuszowe;
5)
należności za podróże i przeniesienia służbowe;
6)
gratyfikację urlopową;
7)
dodatkowe wynagrodzenie za dodatkowo powierzone czasowe pełnienie obowiązków służbowych i za wykonywanie czynności powierzonych wykraczających poza zadania wynikające z zajmowanego stanowiska służbowego;
8)
świadczenie teleinformatyczne, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa (Dz. U. poz. 2333 oraz z 2022 r. poz. 655);
9)
świadczenie motywacyjne;
9a) 8
 świadczenie za długoletnią służbę wojskową;
10)
należności związane z pełnieniem zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa;
11)
należności związane ze zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej.
2. 
Świadczenie motywacyjne nie jest dodatkiem o charakterze stałym i nie wchodzi w skład uposażenia stanowiącego podstawę obliczenia należności pieniężnych z tytułu zwolnienia z zawodowej służby wojskowej.
3. 
W przypadku śmierci żołnierza zawodowego lub członka jego rodziny przysługują:
1)
zasiłek pogrzebowy;
2)
odprawa pośmiertna;
3)
pokrycie kosztów pogrzebu oraz zwrot kosztów przewozu zwłok do miejscowości, w której zmarły żołnierz ma być pochowany, z części budżetu państwa, której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej.
8 Art. 432 ust. 1 pkt 9a dodany przez art. 15 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. (Dz.U.2023.347) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 marca 2023 r.