[Osoby podlegające obowiązkowi obrony Ojczyzny; zakres obowiązku obrony Ojczyzny] - Art. 3. - Obrona Ojczyzny. - Dz.U.2022.655 - OpenLEX

Art. 3. - [Osoby podlegające obowiązkowi obrony Ojczyzny; zakres obowiązku obrony Ojczyzny] - Obrona Ojczyzny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.655

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 marca 2022 r. do: 25 maja 2022 r.
Art.  3.  [Osoby podlegające obowiązkowi obrony Ojczyzny; zakres obowiązku obrony Ojczyzny]
1. 
Obowiązkowi obrony Ojczyzny podlegają obywatele polscy zdolni ze względu na wiek i stan zdrowia do wykonywania tego obowiązku. Obywatel polski będący równocześnie obywatelem innego państwa nie podlega obowiązkowi obrony, jeżeli stale zamieszkuje poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
2. 
W ramach obowiązku obrony Ojczyzny obywatele polscy są obowiązani do:
1)
pełnienia służby wojskowej, z wyłączeniem osób, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3,
2)
wykonywania obowiązków wynikających z nadanych przydziałów mobilizacyjnych i pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych,
3)
pełnienia służby w jednostkach zmilitaryzowanych,
4)
wykonywania świadczeń na rzecz obrony

- na zasadach i w zakresie określonych w ustawie.