Art. 226. - [Obligatoryjne przesłanki zwolnienia żołnierza z zawodowej służby wojskowej] - Obrona Ojczyzny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2305 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 kwietnia 2023 r.
Art.  226.  [Obligatoryjne przesłanki zwolnienia żołnierza z zawodowej służby wojskowej]

Żołnierza zawodowego zwalnia się z zawodowej służby wojskowej wskutek:

1)
zrzeczenia się obywatelstwa polskiego;
2)
wybrania na posła, w tym do Parlamentu Europejskiego, senatora, na kierownicze stanowisko państwowe obsadzane na podstawie wyboru oraz do organów wykonawczych samorządu terytorialnego;
3)
ustalenia przez wojskową komisję lekarską niezdolności do służby;
4)
odmowy przyjęcia skierowania do wojskowej komisji lekarskiej lub nieusprawiedliwionego niezgłoszenia się do tej komisji w określonym terminie i miejscu albo niepoddania się badaniom, do których został zobowiązany przez komisję lekarską;
5)
osiągnięcia wieku 60 lat życia, z zastrzeżeniem art. 227;
6)
otrzymania niedostatecznej ogólnej oceny w opinii służbowej;
7)
złożenia niezgodnego z prawdą oświadczenia lustracyjnego;
8)
odmowy pełnienia służby na równorzędnym lub wyższym stanowisku służbowym;
9)
upływu terminu wypowiedzenia stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej dokonanego przez żołnierza zawodowego;
10)
niewyznaczenia na stanowisko służbowe w czasie pozostawania w dyspozycji;
11)
utraty stopnia wojskowego albo degradacji;
12)
prawomocnego orzeczenia o wymierzeniu kary dyscyplinarnej usunięcia z zawodowej służby wojskowej;
13)
prawomocnego orzeczenia środków karnych pozbawienia praw publicznych, wydalenia z zawodowej służby wojskowej lub zakazu wykonywania zawodu żołnierza zawodowego;
14)
skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia wolności lub aresztu wojskowego bez warunkowego zawieszenia jej wykonania;
15)
prawomocnego ukarania przez organ właściwego samorządu zawodowego karą zawieszenia lub pozbawienia prawa wykonywania zawodu (specjalności zawodowej), o ile brak jest możliwości wyznaczenia tego żołnierza na inne stanowisko służbowe;
16)
nieobecności w służbie jednorazowo przez okres 3 dni roboczych, która nie została usprawiedliwiona.