Art. 138. - [Stopnie innych służb mundurowych a stopnie wojskowe] - Obrona Ojczyzny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2305 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 września 2023 r. do: 28 września 2023 r.
Art.  138.  [Stopnie innych służb mundurowych a stopnie wojskowe]

Osoba posiadająca stopień policyjny, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Straży Marszałkowskiej, Służby Celno-Skarbowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, powołana na jej wniosek albo za jej zgodą do zawodowej lub terytorialnej służby wojskowej otrzymuje stopień równorzędny ze stopniem posiadanym w danej służbie, zgodnie z art. 140.