[Odwołanie żołnierza od decyzji; skarga do sądu administracyjnego] - Art. 122. - Obrona Ojczyzny. - Dz.U.2022.2305 t.j. - OpenLEX

Art. 122. - [Odwołanie żołnierza od decyzji; skarga do sądu administracyjnego] - Obrona Ojczyzny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2305 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 listopada 2022 r.
Art.  122.  [Odwołanie żołnierza od decyzji; skarga do sądu administracyjnego]
1. 
Od decyzji wydanych przez właściwe organy w sprawach określonych w ustawie żołnierz może wnieść odwołanie do organu wyższego stopnia, na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, i skargę do właściwego sądu administracyjnego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2022 r. poz. 329, 655, 1457 i 1855).
2. 
Przepisu, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się w sprawach:
1)
mianowania na stopień wojskowy;
2)
przeniesienia do innego korpusu osobowego lub do innej grupy osobowej;
3)
skierowania do wykonywania zadań służbowych poza jednostką wojskową;
4)
powierzenia czasowego pełnienia obowiązków służbowych na innym stanowisku.
3. 
Skarga do właściwego sądu administracyjnego nie może być wniesiona na decyzje w sprawach:
1)
powołania do obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej;
2)
powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych;
3)
wyznaczenia i przeniesienia na stanowisko służbowe oraz zwolnienia ze stanowiska służbowego, a także przeniesienia do dyspozycji;
4)
delegowania do pełnienia obowiązków.
4. 
Wystąpienia w sprawach wynikających ze stosunku służbowego, z wyjątkiem spraw wymienionych w ust. 1, oraz przypadków określonych w ustawie, żołnierz może wnosić tylko drogą służbową.
5. 
W postępowaniach, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się obowiązku doręczenia korespondencji przy wykorzystaniu publicznej usługi hybrydowej albo publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego, o których mowa w ustawie z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 569 i 1002).
6. 
Decyzje i rozkazy personalne wydaje się w formie indywidualnej lub zbiorowej. W przypadku sporządzenia decyzji lub rozkazu personalnego w formie zbiorowej, wyciąg z tej decyzji lub rozkazu jest z nimi równoznaczny. W przypadkach sporządzenia decyzji lub rozkazu personalnego albo wyciągu z tej decyzji lub rozkazu personalnego, ich wydruk wykonany z ewidencji wojskowej prowadzonej w postaci elektronicznej, o której mowa w art. 70 ust. 1, jest, z wyjątkiem spraw związanych z powołaniem do zawodowej służby wojskowej oraz zwolnienia z tej służby, z nimi równoznaczny.