§ 9. - Obrazy i dane utrwalone przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego za pomocą stacjonarnych urządzeń rejestrujących zainstalowanych w pasie drogowym dróg publicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.565

Akt utracił moc
Wersja od: 15 maja 2013 r.
§  9.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 4 ust. 4 i 7 oraz § 5 ust. 2, które wchodzą w życie po upływie 18 miesięcy od dnia ogłoszenia.