§ 7. - Obrazy i dane utrwalone przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego za pomocą stacjonarnych urządzeń rejestrujących zainstalowanych w pasie drogowym dróg publicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.565

Akt utracił moc
Wersja od: 15 maja 2013 r.
§  7.
1.
Obrazy i dane udostępnia się na wniosek.
2.
Wniosek zawiera:
1)
oznaczenie wnioskodawcy i jego adres;
2)
uzasadnienie wniosku;
3)
wskazanie żądanych obrazów lub danych i sposobu ich udostępniania;
4)
wskazanie okresu, za który obrazy lub dane mają być udostępniane;
5)
podpis własnoręczny albo bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262), albo podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP, o którym mowa w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, wnioskodawcy.
3.
Obrazy i dane udostępnia się w wersji pierwotnej utrwalonej przez stacjonarne urządzenie rejestrujące zainstalowane w pasie drogowym dróg publicznych.
4.
Obrazy i dane udostępnia się w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
5.
Udostępnienie obrazów i danych następuje w postaci papierowej lub elektronicznej.
6.
Obrazy i dane w postaci elektronicznej udostępnia się w formie dokumentu elektronicznego, podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, osoby sporządzającej dokument.