§ 6. - Obrazy i dane utrwalone przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego za pomocą stacjonarnych urządzeń rejestrujących zainstalowanych w pasie drogowym dróg publicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.565

Akt utracił moc
Wersja od: 15 maja 2013 r.
§  6.
1.
Zgromadzone w centralnym systemie teleinformatycznym obrazy i dane podlegają usunięciu po upływie dwóch lat od dnia popełnienia naruszenia, chyba że ujawniona zostanie potrzeba dalszego ich przetwarzania w związku z postępowaniem prowadzonym na podstawie przepisów ustawowych. W takim przypadku ich usunięcie następuje po zakończeniu tego postępowania.
2.
Usuwania obrazów i danych z centralnego systemu teleinformatycznego dokonuje w imieniu Głównego Inspektora Transportu Drogowego pracownik Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego posiadający do tego imienne upoważnienie.
3.
Usunięcie obrazów i danych z centralnego systemu teleinformatycznego polega na usunięciu zapisu tych obrazów i danych w sposób trwale uniemożliwiający ich odtworzenie. Usunięcie obrazów i danych może również nastąpić przez fizyczne zniszczenie informatycznego nośnika danych w sposób trwale uniemożliwiający odtworzenie obrazów i danych na nim zawartych.