§ 4. - Obrazy i dane utrwalone przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego za pomocą stacjonarnych urządzeń rejestrujących zainstalowanych w pasie drogowym dróg publicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.565

Akt utracił moc
Wersja od: 15 maja 2013 r.
§  4.
1.
W centralnym systemie teleinformatycznym są gromadzone obrazy i dane rejestrowane w postaci elektronicznej w momencie popełnienia naruszenia przepisów ruchu drogowego przez kierującego pojazdem.
2.
Obrazy i dane są przekazywane ze stacjonarnych urządzeń rejestrujących zainstalowanych w pasie drogowym dróg publicznych z użyciem technologii przewodowej, bezprzewodowej lub na informatycznym nośniku danych w formie zaszyfrowanej zapewniającej bezpieczeństwo przenoszonych obrazów i danych.
3.
Główny Inspektor Transportu Drogowego, gromadząc obrazy i dane, zabezpiecza transmisję przewodową oraz bezprzewodową przed nieuprawnionym dostępem przez zapewnienie odpowiednich technik kryptograficznych dobieranych spośród dostępnych technologii.
4.
Główny Inspektor Transportu Drogowego dokonuje transmisji bezprzewodowej z wykorzystaniem technologii ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej oraz zidentyfikowanego punktu dostępu APN operatora ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej, a w przypadku sieci WiFi - poprzez uwierzytelnienie przy pomocy protokołu zgodnego ze specyfikacją IEEE 802.11i.
5.
Przez punkt dostępu APN rozumie się nazwę wskazującą na konkretną sieć pakietową (np. Internet, intranet) i opcjonalnie usługę (np. MMS, WAP, GPRS), dzięki której w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej GSM lub UMTS użytkownik terminala może korzystać z transmisji danych przesyłanych z zewnętrznych sieci telekomunikacyjnych.
6.
Przez specyfikację IEEE 802.11i rozumie się standard opracowany i opublikowany przez Institute of Electrical and Electronics Engineers celem realizacji zabezpieczenia połączeń w sieciach bezprzewodowych standardu WiFi.
7.
Transmisja danych poza centralny system informatyczny odbywa się z wykorzystaniem mechanizmów zabezpieczających przed ujawnieniem treści transmisji osobom nieuprawnionym przez zestawienie tunelu IPSec szyfrowanego kluczem o długości minimum 2048 bitów.