§ 2. - Obrazy i dane utrwalone przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego za pomocą stacjonarnych urządzeń rejestrujących zainstalowanych w pasie drogowym dróg publicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.565

Akt utracił moc
Wersja od: 15 maja 2013 r.
§  2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
centralnym systemie teleinformatycznym - rozumie się przez to system teleinformatyczny w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235) zapewniający przetwarzanie, przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie obrazów i danych;
2)
integralności - rozumie się przez to właściwość polegającą na tym, że zasób centralnego systemu teleinformatycznego nie został zmodyfikowany w sposób nieuprawniony;
3)
obrazach i danych - rozumie się przez to obrazy i dane, o których mowa w art. 129g ust. 2 pkt 1 oraz w art. 129h ust. 1 i 2 ustawy;
4)
poufności - rozumie się przez to właściwość zapewniającą, że informacja nie jest udostępniana lub wyjawiana osobom nieuprawnionym;
5)
rozliczalności - rozumie się przez to właściwość centralnego systemu teleinformatycznego pozwalającą przypisać określone działanie w systemie do użytkownika lub procesu oraz umiejscowić je w czasie.