Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.30.254

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 grudnia 1919 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
o obowiązujących na kolejach polskich w dawnym zaborze rosyjskim przepisach i taryfach na przewóz pasażerów, bagażu i towarów. *

Na mocy dekretu Naczelnika Państwa z dnia 7 lutego r. b. (Dziennik Praw № 14 p. 152) o tymczasowem przekazaniu Ministrowi Kolei Żelaznych prawa wydawania przepisów o przewozie pasażerów, bagażu i towarów, oraz ustalania taryf przewozowych na kolejach polskich, postanawiam w porozumieniu z Ministerstwem Skarbu oraz Przemysłu i Handlu co następuje:
Art.  1.

Wprowadzone na kolejach żelaznych b. wojennego i c. i k. Generał-Gubernatorstwa Lubelskiego przez b. władze okupacyjne austrjacko-węgierskie taryfy na przewóz pasażerów, bagażu i towarów wraz z zamieszczonemi w tychże taryfach przepisami i postanowieniami, a mianowicie:

a) taryfa na przewóz pasażerów, psów i bagażu, wydana przez b. c. i k. Ministerstwo Wojny za № 97367 z roku 1917 i obowiązująca od dnia 1 stycznia 1918 r., a następnie podwyższona co do opłat przewozowych od dnia 1 listopada 1918 r., i
b) 1 taryfa na przewóz towarów (prywatnych), zwierząt i nieboszczyków, wydana przez b. c. i k. Ministerstwo Wojny za № 71948 z roku 1916 i obowiązująca od dnia 20 grudnia 1916 r., a następnie podwyższona co do opłat przewozowych od dnia 1 listopada 1918 r.,

obowiązują nadal na tychże kolejach od czasu przejścia ostatnich do władz polskich.

Art.  2.

Również pozostały w swej mocy i obowiązują nadal od czasu przejścia do władz polskich kolei żelaznych w b. wojennem Generał-Gubernatorstwie Warszawskiem przepisy, postanowienia i taryfy na przewóz pasażerów, bagażu i towarów, wprowadzone na tychże kolejach przez b. władze okupacyjne niemieckie, a mianowicie:

a) taryfa na przewóz pasażerów i bagażu z dnia 1 sierpnia 1916 r., wydana przez Wojskową Generalną Dyrekcję Kolejową w Warszawie i zamieszczona między innemi w wydaniu № 9 "Amtliches Kursbuch", i
b) taryfa na przewóz towarów (prywatnych), wydana przez b. Wojskową Generalną Dyrekcję Kolejową w Warszawie i obowiązująca od dnia 1 czerwca 1916 r., a następnie podwyższona co do opłat przewozowych ze wszelkiemi zmianami ostatecznie od dnia 15 sierpnia 1918 r.
Art.  3. 2

We wskazanej w artykule 2 b) taryfie na przewóz towarów (prywatnych) na kolejach żelaznych b. wojennego Generał-Gubernatorstwa Warszawskiego obowiązują od dnia 10 grudnia 1918 r. opłaty przewozowe wraz z opłatami dodatkowemi powiększone o 100% w stosunku do takichże opłat z dnia 15 sierpnia 1916 r.

Art.  4.

W powyższych taryfach tak obowiązujących na kolejach b. wojennego Generał-Gubernatorstwa Lubelskiego jak i Warszawskiego od dnia przejścia tych kolei do władz polskich nie obowiązują wszystkie ulgi, tyczące się przejazdu wojskowych niemieckich i austrjacko-węgierskich i ich rodzin, oraz przewozu dla tychże wojskowych lub też do Niemiec i Austro Węgier różnych towarów.

Warszawa, dnia 31 marca 1919 r.

* Z dniem 1 listopada 1919 r. na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. (Dz.U.19.14.152) od 1 listopada 1919 r. aż do odwołania obowiązywać ma wydana przez Ministerstwo Kolei Żelaznych "Tymczasowa Taryfa Towarowa na przewóz towarów, zwierząt żywych i zwłok kolejami państywowymi Okręgów Warszawskiego i Radomskiego". Od powyższego terminu przestają obowiązywać taryfy byłych władz okupacyjnych oraz wydania poskie tych taryf, a mianowicie "Taryfa tymczasowa na przewóz towarów i zwierząt na liniach kolei państwowych Okręgu Warszawskiego" i "Taryfa tymczasowa na przewóz towarów, zwierząt żywych i zwłok w obrębie Dyrekcji Radomskiej" wraz ze wszystkimi zmianami i uzupełnieniami, jakie zastąpiły do 31 października 1919 r. włącznie, zgodnie z rozporządzeniem z dnia 29 października 1919 r. o wprowadzeniu z dniem 1 listopada 1919 r. "Tymczasowej Taryfy Towarowej na przewóz towarów, zwierząt żywych i zwłok kolejami państwowemi Okręgów Warszawskiego i Radomskiego" (Dz.U.19.83.461).

Z dniem 15 grudnia 1919 r.:

1. Przesyłki w pociągach, wyznaczonych do przewozu osób, mogą być 2-ch rodzajów: a) bagażowe, nadawane za okazaniem biletu na przejazd, oraz b) przesyłki nadzwyczajne, nadawane bez okazania biletu na przejazd.

2. Dyrekcji kolei państwowych Okręgu Warszawskiego przysługuje prawo, zależnie od wymagań ruchu, zastosować w pewnych wypadkach niezbędne ograniczenia, co do ilości sztuk i wagi przyjmowanych do przewozu bagażu i przesyłek nadzwyczajnych.

3. Opłata jednostkowa za przewóz bagażu i przesyłek nadzwyczajnych ustala się jednakowo i wynosić ma od każdych 10 kilogramów w pociągach osobowych i mieszanych-1 fen. od kilometra a w pociągach pośpiesznych-1,5 fen. od kilometra.

4. Opłaty oblicza się strefami po 10 klm. licząc za pełne strefy, z zaokrągleniem wagi przesyłki do najbliższych 10 klg. a przypadającej do pobrania należności do najbliższych 10 fen. wzwyż. Najniższa opłata w pociągach osobowych i mieszanych wynosi 1 markę, a w pociągach pośpiesznych równać się będzie opłacie za 100 kilometrów,

zgodnie z rozporządzeniem z dnia 3 grudnia 1919 r. o zmianie taryf i warunków przewozu bagażu i przesyłek nadzwyczajnych kolejami państwowemi Okręgu Warszawskiego. (Dz.U.19.92.501).

1 Z dniem 14 lipca 1919 r. z chwilą objęcia kolei przez władze polskie, niezależnie od ulg na wywóz do Niemiec różnych towarów, znosi się następujące opłaty taryfowe: a) na przewóz towarów według klas dodatkowych w ładunkach półwagonowych, b) na przewóz towarów w ładunkach wagonowych z szybkością pośpieszną i c) na przewóz węgla podług wyjątkowej taryfy № 1, zgodnie z pkt 1 rozporządzenia z dnia 5 lipca 1919 r. w sprawie stosowanych na kolejach polskich w b. okupacji niemieckiej taryfach na przewóz towarów (Dz.U.19.56.343).
2 Z dniem 14 lipca 1919 r. opłaty dodatkowe zostają podwyższone o 100% w stosunku do takichże opłat z dnia 1 stycznia 1918 r. oraz zmienia się opłaty taryfowe na a) na przewóz zwierząt w pełnych ładunkach i b) na przewóz mleka, zgodnie z pkt 2 rozporządzenia z dnia 5 lipca 1919 r. w sprawie stosowanych na kolejach polskich w b. okupacji niemieckiej taryfach na przewóz towarów (Dz.U.19.56.343).