Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.59.359

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 lipca 1919 r.

ROZPORZĄDZENIE
KIEROWNIKA MINISTERSTWA KOLEI ŻELAZNYCH
o obowiązujących na kolejach polskich b. zaboru austrjackiego taryfach towarowych.

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego r. b. i w porozumieniu z Ministerstwem Skarbu oraz Przemysłu i Handlu zarządzam, co następuje:
Dotychczasowa austr.-węg. i bośn.-herceg. kolejowa taryfa towarowa część I, rozdziały A i B (Österreichischer, ungarischer und bosnisch-herzegowinischer Eisenbahn-Gütertarif Teil I, Abteilung A und B) obowiązuje nadal tylko w obrębie b. zaboru austrjackiego, nie posiada zatem w komukacji z państwami obcemi więcej charakteru taryfy międzynarodowej, lecz wyłącznie charakter taryfy wewnętrzno-polskiej.

Dla komunikacji bezpośredniej między b. zaborem austrjackim a państwami obcemi wydane będą oddzielne przepisy taryfowe.

Warszawa, dnia 17 lipca 1919 r.