Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.2.15

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 stycznia 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO
z dnia 16 grudnia 1921 r.
w przedmiocie obowiązkowego zgłaszania żółtaczki zakaźnej.

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 25 lipca 1919 r. w przedmiocie zwalczania chorób zakaźnych oraz innych chorób, występujących nagminnie (Dz. U. R. P. № 67, poz. 402) zarządza się co następuję:
§  1. Obowiązek zgłaszania przewidziany ustawą z dn. 25 lipca 1919 r. w przedmiocie zwalczania chorób zakaźnych oraz innych chorób, występujących nagminnie (Dz. U. R. P. № 67 poz. 402) rozciąga się na przypadki żółtaczki zakaźnej.
§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, traci zaś moc obowiązującą po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.