Rozdział 8 - Ustalenie wysokości szkody i odszkodowania. - Obowiązkowe ubezpieczenie ziemiopłodów od gradobicia i powodzi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1963.31.176

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1967 r.

Rozdział  8.

Ustalenie wysokości szkody i odszkodowania.

§  25.
1.
Ustalenia wysokości szkody w ubezpieczonych ziemiopłodach dokonuje PZU w obecności właściciela gospodarstwa oraz przedstawiciela biura gromadzkiej rady narodowej. Nieobecność właściciela lub przedstawiciela biura gromadzkiej rady narodowej, mimo ich zawiadomienia przez PZU, nie wstrzymuje ustalenia wysokości szkody. Przedstawicielem biura gromadzkiej rady narodowej może być sołtys lub inna wskazana przez biuro osoba.
2.
PZU przeprowadza dochodzenie w celu ustalenia wysokości odszkodowania w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o szkodzie. Przy szkodach wynikłych we wczesnym okresie wegetacji roślin PZU może wyznaczyć termin ostatecznego ustalenia wysokości szkody na okres przed sprzętem uszkodzonych plonów.
§  26.
1.
Za podstawę do obliczenia wysokości szkody przyjmuje się:
1)
rzeczywistą powierzchnię, na której uprawy zostały uszkodzone lub zniszczone;
2)
wysokość plonu, jaki byłby osiągnięty, gdyby nie powstała szkoda objęta ubezpieczeniem;
3)
procent rzeczywistej szkody;
4)
cenę jednostkową plonu.
2.
Wartość słomy żyta, pszenicy, jęczmienia, owsa i prosa ustala się w wysokości 30% wartości ziarna tych zbóż.
3.
Ceną jednostkową dla plonów z kontraktowanych plantacji nasiennych jest cena płacona przez uspołecznione punkty skupu za dostawę nasion kontraktowanych.
4.
Ceny jednostkowe dla plonów innych niż określone w ust. 3 ustala dla celów ubezpieczeniowych Minister Finansów w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa, przyjmując za podstawę ceny płacone w skupie rynkowym przez uspołecznione punkty skupu.
5.
Wysokość szkody ustala PZU oddzielnie dla każdego pola.
6.
Od ustalonej wysokości szkody potrąca się koszty, jakie byłyby poniesione w związku ze sprzętem, omłotem itp., gdyby szkoda nie nastąpiła. Przy uprawach zamiennych uwzględnia się przewidywaną wartość nowej uprawy, zmniejszoną o koszty jej wykonania.
7.
W razie kilkakrotnego uszkodzenia upraw w ciągu roku kalendarzowego ustala się łączną wysokość szkody.
8. 6
Odszkodowanie ustala się w łącznej wysokości szkody obliczonej w sposób określony w ust. 1. Jeżeli jednak obszar uszkodzonych upraw jest większy od obszaru gruntów ornych wykazanych w dokumencie ubezpieczenia, ustalone odszkodowanie nie może być wyższe od sumy ubezpieczenia.
6 § 26 ust. 8 zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 13 maja 1967 r. (Dz.U.67.19.84) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1967 r.